Uusien stipendiaattien esittelyitä

Koskinen Kari, VTM

Digitalizing Context – The Role of Context in Creating Mobile Applications and Mobile App Businesses

Tutkimukseni aiheena on erilaisten yhteiskunnallisten tekijöiden ja paikan vaikutus sovelluskehitykseen, erityisesti matkapuhelinsovelluksiin. Digitaalisuus mahdollistaa monien sovelluskehityksessä tarvittavien teknologisten resurssien käyttämisen paikasta riippumatta. Sovelluskehitykseen vaikuttavat kuitenkin myös muut kuin teknologiset tekijät, jotka omalta osaltaan ratkaisevat minkälaisen muodon ja tarkoituksen sovellus saa ja millä tavoin sitä rakennetaan. Tarkoitukseni on selvittää, mitkä eri sosio-ekonomiset, kulttuuriset ja poliittiset tekijät (käytettävien teknologioiden lisäksi) vaikuttavat sovelluskehitykseen, ja minkälainen vaikutus tunnistetuilla tekijöillä on.

BIO: Olen toisen vuoden väitöskirjaopiskelija London School of Economics -yliopistossa. Ennen väitöskirjaopintoja suoritin valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa sekä maisteriohjelman Open University of Catalonia-yliopistossa. Käytännön työkokemusta minulla on Nokialta, Hewlett Packardilta sekä monista pienemmistä teknologia-alan yrityksistä.

 

Lipkin Michaela, KTM

Exploring everyday customer experiences with mobile sports-trackers

Tutkin asiakaskokemuksia päälle puettavasta teknologiasta. Tarkastelen erityisesti sitä, miten kuluttajat suhtautuvat kyseiseen teknologiaan ja miten he integroivat sitä omaan elämäänsä. Puettava teknologia on yksi tämän päivän ehkä kuumimmista teknologia-trendeistä. Monella kuluttajalla on jo käytössään esimerkiksi aktiviteettiranneke, ja älykelloille povataan loistavaa tulevaisuutta. Suomessa on paljon puettavaan teknologiaan liittyvää osaamista ja halua sen edelleen kehittämiseen. Tästä aiheesta on kuitenkin tehty yllättävän vähän akateemista tutkimusta.

Tutkimukseni lisää tietämystämme kuluttajien suhtautumisesta päälle puettavaan teknologiaan. Tällä teknologialla on jo nyt suuri rooli ihmisten arjessa, ja sen rooli tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa. Kyetäkseen kehittämään kuluttajaystävällistä päälle puettavaa teknologiaa, yritysten on saatava tietoa sen hyvistä ja huonoista puolista sekä siitä, miten kuluttajat integroivat – tai eivät integroi – sitä elämäänsä. Tutkimukseni auttaa yrityksiä muodostamaan paremman käsityksen kuluttajien kokemuksista ja siitä, miksi jotkut kuluttajat haluavat käyttää kyseistä teknologiaa kun toiset taas eivät.

BIO: Olen 27-vuotias tohtorikoulutettava ja viimeistelen väitöskirjaani päälle puettavan teknologian asiakaskokemuksista Hankenilla. Kesäkuusta 2015 alkaen toimin vierailevana tutkijana Delftin teknillisessä yliopistossa, Hollannissa. Teen tutkimusta myös digitaalisen murroksen aiheuttamista haasteista mediayrityksille niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Tähän liittyen olen kollegani kanssa kehittänyt mobiiliapplikaation, jonka avulla voi seurata ja analysoida esimerkiksi muuttuvia kuluttajakäytäntöjä. Keskeistä tutkimustyössäni on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan logiikan ymmärtäminen.

 

Nokkala Tiina, KTM

Effectiveness of Data management and data governance models – Governance of Data on Finnish Elderly Citizens

Väitöskirjatyössäni tutkin tiedonhallintamalleja ja erityisesti datan ontologiaa. Tavoitteeni on rakentaa tiedonhallinnan viitekehys, joka auttaa ymmärtämään tiedon rakennetta ja tiedon eri lähteitä. Tutkimukseni erityinen kohderyhmä on seniorikansalaiset ja heitä koskevan tiedon hallinta. Tutkimusideani nousee siitä käytännön ongelmasta, että digitalisaatio on lisännyt räjähdysmäisesti meitä kaikkia koskevan ja vaikeasti hallittavan datan määrää. Tiedonhallintamallit auttavat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita hallitsemaan ja hyödyntämään hallussaan olevaa dataa tehokkaammin.

BIO: Työskentelen tohtorikoulutettava Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, tietojärjestelmätieteen aineesta. Aiemmin olen työskennellyt laitoksellamme tutkimusavustajana, projektitutkijana sekä tuntiopettajana. Tutkimustyöni tavoitteena on rakentaa tiedonhallinnan viitekehys, jonka avulla mm. vanhuksia koskevaa tietoa voidaan hallita ja hyödyntää paremmin.

 

Peltoniemi Sanna, arkkitehti MSc.

Tilan hahmottaminen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä arkkitehtonisen tilan uudet visuaalisen viestinnän menetelmät

Tutkin viestintää arkkitehtuurin alalla. Keskityn erityisesti visuaalisen viestinnän menetelmiin ja kolmiulotteisen tilan esittämiseen digitaalisessa ympäristössä. Yhtenä näkökulmana tutkimuksessani on käyttäjälähtöinen ja osallistava suunnittelu, jossa tärkeänä osana on kolmiulotteisen tilan esittäminen käyttäjille ymmärrettävässä muodossa, sekä suunnittelun kannalta olennaisen ja oikean tiedon suodattaminen käyttäjien toiveista.

BIO: Toimin projektitutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa, Arkkitehtuurin laitoksella. Tarkastelen työssäni rakennusalan toimintaympäristön digitalisoitumista. Koska suunnittelu ja viestintä tapahtuu yhä enemmän digitaalisessa toimintaympäristössä, digitalisoitumisen mahdollisuuksia ja uhkia pitäisi tutkia tarkemmin. Tutkimuksellani haluan omalta osaltani auttaa tehostamaan ja järkeistämään rakennusalan suunnitteluprosesseja siten, että arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatuun voitaisiin panostaa entistäkin enemmän.

 

Rajamäki Joose, DI

Monte Carlo -menetelmiä fysikaalisperusteiseen liikesynteesiin     

Tutkimuksen kohteena on fysikaalisperusteinen liikesynteesi stokastisilla (Monte Carlo) algoritmeilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tekoäly, joka osaa ohjata animaation tai pelin hahmoa luontevasti eli siten, että hahmo osaa liikkua ihmisen tavoin. Tekoälyn kehittäminen palvelee erityisesti animaatio- ja peliteollisuutta. Tutkimuksessa tuotettuja algoritmeja voidaan soveltaa animaatio- ja peliteollisuuden lisäksi myös robotiikassa.

BIO: Valmistuin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta vuonna 2014 ja aloitin jatko-opinnot Aalto-yliopistossa tietotekniikan laitoksella pian sen jälkeen. Ennen siirtymistäni jatko-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon työskentelin VTT:llä mikroelektroniikan tutkimuksessa.

 

Streng Alfred, KTT, VTL

Sähköisen kaupan aiheuttamat haasteet arvonlisäverotukselle

Tutkin sähköisen kaupan arvonlisäverotuksellisia haasteita, joita nähdään aiheutuvan erityisesti sähköisten palvelujen aineettomasta luonteesta. Tutkimukseni tavoite on selvittää, minkälaisia nämä ongelmat ovat ja mitä niistä seuraa, sekä miten niihin on pyritty vastaamaan nykyisessä arvonverolainsäädännössä. Kiinnitän erityistä huomiota sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksen mahdollisiin epäkohtiin ja pyrin siten tuomaan näkemystä sähköisen palveluympäristön kehittämiseen. Tutkimuksessani on sekä lainopillinen että liiketaloudellinen näkökulma.

BIO: Toimin talousoikeuden tutkijana Vaasan yliopistossa ja julkisoikeuden tutkijana Åbo Akademissa sekä sivutoimisena asiantuntijajäsenenä Markkinaoikeudessa. Lisäksi olen toiminut yliopisto-opettajana sekä Suomessa että Ruotsissa. Talousoikeudellinen tutkimusaiheeni on sähköisen kaupan aiheuttamat haasteet arvonlisäverotukselle. Julkisoikeudellisessa tutkimuksesssani tarkastelen sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja Suomessa ja Ruotsissa. Kiinnitän erityisesti huomiota sosiaalisiin ja ympäristöllisiin näkökohtiin.

 

Tukiainen Taina, TkT, Aalto-yliopisto

Suomalaiset kasvuyritykset globaaleissa ekosysteemeissä 

Tutkimukseni keskittyy suomalaisiin kansainvälisesti menestyneisiin kasvuyrityksiin vuosina 2004 – 2014. Pyrin selvittämään, miten suomalaiset kasvuyritykset rakentavat liiketoimintaekosysteemistrategiansa ja miten tämä määrittelee heidän menestymistään. Tarkastelen erityisesti sitä, miten digitaalisuuden mukanaan tuomia kehityskulkuja ja liiketoimintamahdollisuuksia voidaan hyödyntää isojen yritysten liiketoiminnan uudistamisessa. Tällainen tutkimus on tärkeää, koska Suomi ei ole pystynyt tuottamaan riittävästi kansainväliseen kasvuun kykeneviä yrityksiä. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään digitaalisuuden ja digitaalisen talouden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä globaaleissa kasvustrategioissa.

BIO: Toimin vanhempana tutkijana Aalto-yliopistossa. Tutkimusalani on ’Digitalisaatio, yrittäjyys ja ekosysteemit’. Tein väitöskirjani ’The Unexpected Benefits of Internal Corporate Ventures: An Empirical Examination of the Consequences of Investment in Corporate Ventures’ vuonna 2004. Sen jälkeen olen tehnyt tutkimustyötä 10 vuotta ja julkaissut mm. Organization Science ja MIT Sloan Management Review –lehdissä. Tutkimusotteeni on hyvin käytännön läheinen, mikä johtunee pitkästä yritystaustastani ja sieltä tulleista vaikutteista. Vuonna 2010 olin vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa ja vuonna 2014 MIT:ssa.

Markus Laine, KTM, Turun yliopisto

Väitöskirjatutkimukseni sijoittuu kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuskenttään ja pyrkii selvittämään suomalaisten yritysten Kiinaan kohdistuvien suorien sijoitusten paikanvalintaa määrittäviä tekijöitä, sekä ymmärtää niihin liittyviä yritysten sisäisiä päätöksentekoprosesseja. Erityisesti olen kiinnostunut paikalliseen liiketoimintaympäristöön liittyvän hiljaisen tiedon spillover-efekteistä. Tytäryrityksen paikanvalinta valitun isäntämaan vieraassa liiketoimintaympäristössä on vaativa tehtävä, joka onnistuessaan hyvin luo yritykselle arvoa, mutta epäonnistuessaan saattaa johtaa paikallisilta markkinoilta vetäytymiseen. Yritysten onkin tärkeä ymmärtää, mitkä paikalliset ja sisäiset tekijät luovat edellytykset menestykselle. Samalla hallinto- ja viranomaistahojen tulisi ymmärtää, millä toimin ulkomaisia investointeja voi houkutella omalle alueelle.

BIO: Olen 42-vuotias Turun kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava. Ennen kokopäiväiseksi tutkijaksi ryhtymistä, toimin viisitoista vuotta suomalaisen mobiili-, elintarvike- ja sopimusvalmistusteollisuuden palveluksessa Kiinassa, Slovakiassa ja Suomessa. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee suomalaisten yritysten paikanvalintoja Kiinaan suuntautuvissa suorissa sijoituksissa ja hiljaisen tiedon vaikutuksia näihin valintoihin. Lähestyn tutkimuskysymyksiäni mixed methods-strategian avulla ja analyysin perusteena olevat aineistot sisältävät niin haastatteluja, kyselytutkimuksen, kuin paikalliseen liiketoimintaympäristöön liittyvää sekundääridataa.

Lisätietoja:

Hanna-Mari Aula, viestintäpäällikkö
hanna-mari.aula(at)kaute.demo
040 585 6466

Tutkijoiden yhteystiedot annetaan pyydettäessä.

 


Vuoden 2015 apurahamyönnöissä painotettiin digitaalisuuteen liittyvää tutkimusta

KAUTE-säätiö jakoi apurahoja 750 000 euroa kauppa- ja teknillistieteiseen tutkimukseen. Apurahamyönnöissä painotettiin digitaalisuuteen liittyvää tutkimusta, joka on käytännön kannalta ajankohtaista ja tieteellisesti kunnianhimoista. 

KAUTE-säätiöön saapui kevään 2015 apurahahaussa yhteensä 375 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli yli neljä miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin 66 hakijalle yhteensä 750 000 euroa. Osa jaettavasta summasta oli varattu käytettäväksi tutkimukseen digitaalisen talouden alueella.

”Digitaalinen murros on huomattavasti syvempi kuin mitä yleisesti ymmärretään. Digitalisoitumista voisi verrata höyrykoneeseen siinä, miten paljon se tulee muuttamaan teollisuuden aloja ja liiketoimintamalleja. Tukemalla digitalisaatioon liittyvää tutkimusta pyrimme vahvistamaan sen vaatimaa teknologista ja liiketaloustieteellistä osaamista Suomessa”, kertoo KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

Digitaalisuus voidaan käsittää laajana tutkimuksellisena kattokäsitteenä, jonka puitteissa voidaan tarttua monenlaisiin yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin ilmiöihin. Esimerkiksi, yksi apurahan saaja on 27-vuotias tohtorikoulutettava Michaela Lipkin, joka tutkii asiakaskokemuksia päälle puettavasta teknologiasta.

”Päälle puettava teknologia on yksi tämän päivän ehkä kuumimmista teknologia-trendeistä. Monella kuluttajalla on jo esimerkiksi aktiiviranneke, ja älykelloille ennakoidaan suurta kysyntää. Suomessa on paljon puettavaan teknologiaan liittyvää osaamista ja halua sen edelleen kehittämiseen. Aiheesta on kuitenkin yllättävän vähän akateemista tutkimusta. Kyetäksemme kehittämään päälle puettavan teknologian käyttäjäystävällisyyttä, meidän on tiedettävä enemmän sen hyvistä ja huonoista puolista sekä siitä, miten kuluttajat integroivat – tai eivät integroi – sitä elämäänsä”, Lipkin sanoo.

Tiina Nokkala puolestaan on kiinnostunut tiedonhallinnan problematiikasta. Erityisesti seniorikansalaisia ja heitä koskevan tiedon hallintaa käsittelevässä väitöskirjassaan Nokkala tutkii tiedonhallintamalleja ja datan ontologiaa.

”Tavoitteeni on kehittää tiedonhallintamalli, joka auttaa ymmärtämään tiedon rakennetta ja tiedon eri lähteitä. Digitalisaatio on lisännyt räjähdysmäisesti meitä kaikkia koskevan ja vaikeasti hallittavan datan määrää. Tiedonhallintamalli auttaa sekä julkisia että yksityisiä toimijoita hallitsemaan ja hyödyntämään hallussaan olevaa dataa tehokkaammin”, Nokkala kertoo.

Alfred Streng (KTT, VTL) taas tarkastelee työssään sähköisen kaupan aiheuttamia haasteita arvonlisäverotukselle.

”Sähköisten palvelujen aineettoman luonteen nähdään aiheuttavan erityisesti haasteita arvonlisäverotukselle. Tutkimukseni tavoite on selvittää, millaisia nämä haasteet ovat ja miten niihin on pyritty vastaamaan arvonverolainsäädännössä. Kiinnitän erityistä huomiota mahdollisiin epäkohtiin ja pyrin siten tuomaan näkemystä sekä lainsäädännön että sähköisen palveluympäristön kehittämiseen”, Streng sanoo. Tutkimustyönsä ohella Streng toimii sivutoimisena asiantuntijajäsenenä Markkinaoikeudessa.

KAUTE-säätiö myönsi apurahoja pääasiassa väitöskirja- ja post doc -tutkimukseen. Osa rahoituksen saaneista suuntaa tutkijavaihtoon ulkomaisiin huippuyliopistoihin. Rahoitusta myönnettiin ensisijaisesti heille, jotka olivat vasta lähdössä vaihtoon. Tavoitteena oli näin lisätä kansainvälistä liikkuvuutta.

KAUTE-säätiö toimii kaupallis- ja teknillistieteisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustoiminnan tukemiseksi. Säätiö on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä yli viisi miljoonaa euroa. KAUTEn tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista.

Katso lisää tutkijatarinoita ja kaikki kevään 2015 apurahan saajat KAUTE-säätiön kotisivuilta, www.kaute.demo.

Lisätietoja:
Jouni Lounasmaa, asiamies
jouni.lounasmaa(at)kaute.demo
050 3719590


Apurahapäätökset 2015

KAUTE-säätiön kevään 2015 apuraha haussa myönnettiin rahoitusta 66 tutkijalle ja hankkeelle, yhteensä n. 620.000 euroa.

Säätiöön saapui 375 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli noin neljä miljoonaa euroa. Apuraha voitiin myöntää 18% hakijoista.

Sukunimi Etunimi Tutkimusaihe tai käyttötarkoitus Myönnetty €
Ala-Luhtala Juha Approksimointimenetelmiä Bayesiläiseen päättelyyn stokastisille tilamuuttujamalleille 6000
Alahäivälä Antti Kysyntäjouston hyödyntäminen sähköverkon tehotasapainon ylläpidossa 6000
Annala Linda Water resources in sustainable supply networks 12000
Annila Petri Kosteus- ja mikrobivaurioiden varhainen tunnistaminen 22000
Eshet Eyal Addressing Context of Use in the Design of Mobile Systems 6000
Ferdinand Nuwan Lattice Codes for Cooperation: Theory, Security and Practical Perspectives 6000
Gylfe Philip A video study of embodied strategy practices: 5 month research visit to University of McGill, Montreal, Canada 6000
Haapakangas Juho Koksin lujuus masuunin olosuhteissa 6000
Hannula Markku Energiaa vedestä Auringon avulla – valoaktiivisten elektrodipintojen nanorakenteiden optimointi vetyenergian tuotantoa varten 6000
Holvitie Johannes Tekninen velka osana kestävää ja tehokasta ohjelmistotuotantoa 6000
Hulkkonen Tuomo Biopolttoaineiden suihkufysiikan merkitys modernissa dieselmoottorissa. 6000
Järlström Maria Ekonomit työuralla – Persoonallisuus ja uraorientaatiot uraliikkuvuuden ja uramenestyksen selittäjänä 22000
Järvenpää Marko Big data ja johdon laskentatoimi 5000
Immonen Juho Freemover-vaihto-opiskelu / London School of Economics 1500
Kaikkonen Ville Digitaalinen in-line -holografiamikroskopia ympäristö- ja teollisuusmittauksissa 6000
KATAJA Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma – osarahoitus kahteen KATAJAn kurssiin 15000
Ketonen-Oksi Sanna 25th European Doctoral Summer School On Technology Management Innovation And Technology Management Research And Publishing. 3700
Kohtala Cindy Sustainability in the Maker Movement: Environmental Issues in Fab Labs” 12000
Koskinen Kari Digitalizing Context – The Role of Context in Creating Mobile Applications and Mobile App Businesses 22000
Koskinen Paula Näkökulmia palkkatasa-arvoon- Tutkimus organisaatioista, instituutioista ja tasa-arvopolitiikasta 6000
Kultalahti Susanna Väitöskirja: Understanding Generation Y – Implications for Finnish working life 6000
Kumpulainen Tommi Elintarviketeollisuuden laadun ja tehokkuuden yhteensovittaminen uudenlaisten toimintatapojen avulla 12000
Kuo Vincent Building Information Modelling (BIM) based semantic lifecycle knowledge management using case-based reasoning and pattern recognition on product/building data. 12000
Kähäri Hanna Sähkökeraamien valmistus erittäin matalassa lämpötilassa 6000
Lahokallio Sanna Sähköäjohtavien liimaliitosten luotettavuus vaativissa olosuhteissa 6000
Laine Markus Location Choice of Finnish Direct Investment in China: Agglomeration Benefits Resulting from Knowledge Spillovers 22000
Lantela Tapio Esiohjatuista pienoisventtiileistä koostuva digitaalinen hydrauliventtiilijärjestelmä 6000
Lipkin Michaela Exploring everyday customer experiences with mobile sports-trackers 12000
Lummi Kimmo Electricity distribution network tariff structures in Smart Grid environment 6000
Lundgren-Henriksson Eva-Lena Strategic practices and processes in inter-competitor cooperation: Case Finnish media industry 12000
Luova Outi Japanin ja Etelä-Korean liiketoimintaympäristöä käsittelevä verkkokurssi 5000
Messo Tuomas Uusiutuvan energian verkostovaikutusten minimointi älykkäiden säätöratkaisujen avulla. 12000
Mikko Närhi Valon eteneminen dynaamisissa optisissa materiaaleissa 6000
Montonen Juho Murtovakokestomagneettikoneen ja integroidun napavaihteen suunnittelu raskaisiin työkoneisiin 6000
Mustak Mekhail Customer Participation in Business-to-Business Contexts, research visit to Center for Services Leadership, Arizona State University, USA 6000
Nokkala Tiina Effectiveness of Data management and data governance models – Governance of Data on Finnish Elderly Citizens 22000
Nyyssönen Tuomo Quenching and Partitioning of High-Aluminum Steel Alloys, tutkijavaihto Yhdysvaltoihin Colorado School of Minesiin 6000
Pajala Tommi Behavioral aspects in multicriteria decisions 12000
Peltoniemi Sanna Tilan hahmottaminen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä arkkitehtonisen tilan uudet visuaalisen viestinnän menetelmät. 22000
Piha Samuel Evoluutiopsykologian soveltaminen kuluttajakäyttäytymisessä 22000
Pihlajamaa Matti Radikaalien innovaatioiden kehitystyön johtaminen suurissa yrityksissä 6000
Pirilä Minna Adsorption and photocatalysis in water treatment and their potential as a hybrid technology 6000
Pramila Anu Näkymättömän tiedon lukeminen kamerakännykällä tulostetusta mediasta 6000
Raatikainen Markus Päätöksen tekologiikan ja verkostojen vaikutukset yritysten nopeassa kansainvälistymisessä 22000
Raitasuo Pinja Kohti ympäristöystävällisempiä kuljetuksia – empiirinen tutkimus logistiikkapalveluista, tutkimusvierailu Warwick Business School, Englanti 5000
Rajamäki Joose Monte Carlo -menetelmiä fysikaalisperusteiseen liikesynteesiin 6000
Ruponen Jussi Puun itseliimautuminen 6000
Salminen Eero Valorization of carbohydrate biomass over environmentally friendly deep eutectic solvents (DES). 12000
Sasi Viveca Strategies to decrease distance in internationalization in an era of digitalization 22000
Saviranta Lauri Mobility as a service – How to design a business ecosystem for transportation services 6000
Sipilä Erja Uudet elektroniikan materiaalit ja valmistusmenetelmät langattomille sensoreille ja tunnistimille 6000
Siponkoski Tuomo Ultramatalan lämpötilan toiminnalliset materiaalit 6000
Streng Alfred Sähköisen kaupan aiheuttamat haasteet arvonlisäverotukselle 12000
Svanberg Marja The Nature and Moral Status of Corporate Social Responsibility 12000
Tervo Oskari Energiatehokas keilanmuodostus solukkoverkoissa 6000
Tomperi Jani Monitoring the water quality and water treatment process efficiency 6000
Tukiainen Taina Suomalaiset kasvuyritykset globaaleissa ekosysteemeissä ja digitaalisessa taloudessa 22000
Tuomela-Pyykkönen Marika Procurement and procurement competencies in fast emerging mining companies 6000
Tuominen Jouni Ontology Services for Publishing and Using Knowledge Organization Systems 6000
Tähkä Sari Maria Mikrofluidisten erotussirujen kehittäminen nopeaan mikrosaasteiden seulontaan jätevesistä 3000
Vanharanta Outi Emergence and manifestation of paradoxical tensions in organizational change and innovation, tutkimusvierailu Stanfordin yliopistoon 6000
Vasamo Anna-Leena Radikaalien teknologioiden ja liiketoimintaympäristön muutosten ennakointi tuote- ja palvelukehityksessä 6000
Visuri Anne-Maria Pitkän kantaman vuorovaikutukset ja energiansiirto ultrakylmissä Fermi-kaasuissa 6000
Vuorinen Tiina Joustavat johtimet ja sensorit epidermaalielektroniikassa. 6000
Väisänen Kaarlo Kasvuyrittäjyysyhteisön muodostuminen ja kehitys vuorovaikutuksessa yliopiston kanssa 6000
Väisänen Marjo Johdon ohjausjärjestelmän rakentuminen kansainvälisten yrityskauppojen jälkeen 6000

Tutkijat maailmalle -apurahapäätökset

490.000 EUROA TUTKIJAVAIHTOON HUIPPUYLIOPISTOISSA

Tutkijat maailmalle -ohjelma tarjoaa apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Kevään 2015 haussa myönnettiin rahoitusta 22 tutkijalle yhteensä 490.000 euroa. Suosituin kohdemaa on Yhdysvallat, jonne suuntaa yhdeksän tutkijaa ja toiseksi suosituin on Ranska, jonne lähtee neljä tutkijaa.

Ohjelmaan saapui yhteensä 85 apurahahakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 1,9 miljoonaa euroa. Rahoituspäätöksiä ohjaa kunkin ohjelmassa mukana olevan säätiön apurahapolitiikka.

”KAUTE-säätiö painotti omissa apurahamyönnöissään digitaalisuuteen liittyvää tutkimusta. Tavoitteenamme on vahvistaa digitalisaation vaatimaa teknologista ja liiketaloustieteellistä osaamista Suomessa”, KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa. KAUTEn osuus vuoden 2015 Tutkijat maailmalle -ohjelman kokonaisuudesta on 98 000 euroa, joka jaettiin kuudelle tutkijalle.

  • Daneshtalab Masoud: μBrain: asiakassuhde suunnittelu Brain-Inspired tietojenkäsittelyfoorumi, University of California Irvine, USA, 18 000€
  • Ilvonen Anja Ilona, Tietämysturvallisuustutkimuksen kansainvälisen verkoston vahvistaminen, tutkijavaihto ulkomailla, University of Texas, Austin, USA, 11 000€
  • Jose Teixeira, Kilpailevien yritysten välinen yhteistyö digitaalisissa ekosysteemeissä, University of Bologna, Bologna Italy, 11 000€
  • Lavikka Rita Henriikka, Asiakaslähtöisten digitaalituotteiden ja -palveluiden kehittäminen, Stanford University, USA, 32 000€
  • Pakarinen Pauli, Kielipelit ja kulttuuriset tulkintakehykset talouspoliittisessa päätöksenteossa, McGill University, Montreal, Kanada, 11 000€
  • Rakkolainen Ismo Kalevi, Uudenlaiset arjen käyttöliittymät, University of California, Santa Barbara, USA, 15 000€

Kaikki apurahapäätökset http://www.tutkijatmaailmalle.fi/ajankohtaista/

Tutkijat maailmalle on kaupan ja tekniikan alan säätiöiden tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunniahimoista tutkimustyötä korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla. Tällä hetkellä ohjelmassa ovat mukana Walter Ahlströmin säätiö, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahasto ja Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE. Seuraava apurahahaku järjestetään keväällä 2016.


Sähköverkko haasteiden edessä

Olli Mäkelä kirjoittaa väitöstyöstään Methods to assess and manage security in interconnected electrical power systems:

“Sähkö on tärkeä energiamuoto nykymaailmassa ja monet ihmiset ovat tottuneet siihen, että sähköä on saatavissa tarvittaessa. Sähköalalla on kuitenkin meneillään muutoksia, jotka asettavat uusia haasteita: Tuuli- ja aurinkovoima ovat kasvussa, sähkömarkkinat ovat vapautettu ja kansallisten sähköverkkojen kytkennät ovat vahvistuneet. Väitöskirjani esittelee menetelmiä, jotka auttavat verkkoyhtiöitä hallitsemaan näitä haasteita paremmin.

Väitöskirjan tekeminen vieraassa maassa oli mahtava kokemus. Tutkimusryhmässämme oli useita kansalaisuuksia eri taustoilla, mikä tarjosi uusia näkökulmia asioihin. Tutkimustyön aikana tapasin myös useita alamme parhaita professoreita ja keskustelut heidän kanssaan olivat erittäin antoisia.

Väitöskirja-ajastani sain siis useita kansainvälisiä yhteyksiä tiedeyhteisöni jäseniin sekä sujuvan saksan ja englannin kielen taidon. Lisäksi uskon, että kehittämistäni menetelmistä on hyötyä, jotta pystymme välttämään laajat sähkökatkot myös tulevaisuudessa.”

Olli Mäkelän väitöstutkimus Methods to assess and manage security in interconnected electrical power systems on luettavissa kokonaisuudessaan ETH:n verkkosivuilla
http://e-collection.library.ethz.ch/view/eth:8170.

Kirjoittaja on 30-vuotias sähkötekniikan tohtori Zürichin teknillisestä korkeakoulusta. Tällä hetkellä hän on tutkijatohtori Aalto yliopistossa. Hän on kiinnostunut sähköverkkojen toiminnasta ja mallintamisesta. Hän sai KAUTE:n apurahan väitöskirjatyöhön vuosina 2011 ja 2013.