Myönnettävät apurahat

Työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat 3, 6 tai 12 kuukauden päätoimiseen työskentelyyn väitöskirjantekijöille ja nuorille tutkijatohtoreille: 6000, 12 000 tai 22 000 euroa. Tohtorinväitöksestä saa olla kulunut enintään viisi vuotta. Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös kauppatieteen ja tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämiseen.

Matka-apurahat

Matka-apurahat vähintään yhden kuukauden tutkimusvierailuun tai opiskelijavaihtoon. Apurahaa ei myönnetä konferenssivierailuihin. Apurahan suuruus on enintään 10 000 euroa.

Kuluapurahat

Kuluapurahat tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Kuluapurahaa ei myönnetä Open access -julkaisukuluihin. Apurahan suuruus on enintään 5000 euroa.

Kuka voi hakea?

Apurahoja voidaan myöntää Suomen kansalaisille tai pysyvästi Suomessa oleskeleville tutkijoille sekä kotimaisille yhteisöille tai työryhmille. Hakijalta edellytetään yleensä kauppatieteellistä tai teknistieteellistä perustutkintoa tai toimimista näillä tieteenaloilla.

Säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti yliopistoissa suoritettavien jatkotutkintojen tekemiseen ja nuorille tutkijatohtoreille. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti kauppatieteellistä ja teknistieteellistä opetus- ja tutkimustoimintaa sekä näiden alojen opetus-, tutkimus- ja tietoaineiston luomista, kokoamista ja julkaisemista.

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen tai bioteknologian tutkimukseen.

Säätiö ei tue korkeakoulujen perustutkintoihin johtavaa opiskelua eikä täydennyskoulutusta kuten MBA-tutkintoja. Ulkomaankaupan erikoisrahaston matka-apurahat on rahaston säännöissä rajattu koskemaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevia.

KAUTE-säätiön apurahat

KAUTEn apurahahaku vuodelle 2021 on päättynyt. Seuraava säätiön apurahahaku järjestetään keväällä 2022.

Post Docs in Companies -ohjelma

PoDoCo-apurahat ovat haettavissa 1.3.-15.4.2021.
Lue lisää osoitteessa www.podoco.fi

Tutkijat maailmalle -ohjelma

Haku kansainväliseen tutkijavaihtoon on auki 1.3.-15.4.2021.
Lue lisää osoitteessa www.tutkijatmaailmalle.fi

Vesitekniikan tutkimuksen apurahahaku

KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön apurahat vesitekniikan tutkimukseen ovat haettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021. Lue lisää osoitteessa: www.vesitekniikantutkimus.fi

European Forum Alpbach -stipendiohjelma

Haku stipendiaatiksi vuoden 2020 European Forum Alpbachiin on päättynyt. Ilmoitamme tulevista hauista tällä sivulla.
Lue lisää osoitteessa www.alpbach.org/en/scholarships/

Kauppatieteiden vaihto-apurahat

Avoimista hauista ilmoitetaan tällä sivulla.

Miten apurahaa haetaan?

Säätiön omia apurahoja voi hakea hakuaikana sähköisellä hakemuslomakkeella.

Haku tapahtuu säätiön apurahapalvelun kautta. Paperitse jätettyjä hakemuksia ei käsitellä muutoin kuin poikkeustapauksissa. Hakemusten tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä. Säätiöiden yhdessä jakamia apurahoja haetaan usein ohjelmien omilla nettisivuilla, esimerkiksi Tutkijat maailmalle -ohjelman tapaan.

Myönnettävän apurahan määrä riippuu käyttötarkoituksesta ja säätiön vuosittain varaamasta rahamäärästä. Sosiaaliset perusteet eivät vaikuta myönnettävän apurahan määrään.

Apurahan myöntämisen ehdot ja kriteerit

Apurahahakemuksen allekirjoittaja vastaa siitä, että hakemuksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat oikeita. Virheelliset ja totuuden vastaiset tiedot voivat johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai jo maksetun apurahan takaisinperintään.

Apurahaa koskevat ilmoitukset lähetetään allekirjoittajalle hänen hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen allekirjoittajan on ilmoitettava oma-aloitteisesti yhteystietojensa muutokset apurahan käyttöaikana. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa säätiölle apurahapalvelun kautta pdf-tiedostoina.

 • Kriteerit

  Hakijan kyvykkyys

  Hakijan kyvykkyyttä arvioitaessa otetaan huomioon hakijan aikaisemmat ansiot tutkimustyöstä tai muualta. Hakijalta odotetaan innostuneisuutta ja intohimoa omaa tutkimustyötään kohtaan sekä näyttöjä kansainvälisestä verkottuneisuudesta tai pyrkimyksestä siihen. Apurahapäätöksissä otetaan huomioon myös hakijan muu rahoitustilanne.

  Tutkimuksen tieteellinen kunnianhimo

  Tutkimuksen aihe on uusi ja se kiinnittyy ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Ansioksi katsotaan myös tutkimuksen monitieteellinen lähestymistapa tai tutkimusote.

  Tutkimuksen relevanssi suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta

  Tutkimuksen käytännön relevanssista on tärkeää keskustella. Hakijan tulisi mahdollisuuksien mukaan kuvata, miten hänen tutkimustaan ja sen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa tai elinkeinoelämässä.

  Vuosina 2021–2023 säätiön strategisia teemoja ovat datavetoinen tulevaisuus, kestävä jälleenrakentaminen sekä monimuotoistuva yhteiskunta. Säätiö toivoo hakemuksia erityisesti tutkijoilta, joiden työ liittyy jollain tavalla edellä mainittuihin teemoihin.

  Kriteereiden lisäksi KAUTE-säätiö arvostaa erityisesti hakijoita, joilla on kiinnostusta rakentaa vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa ja levittää tietoa tutkimustuloksistaan. Toivomme, että apurahansaajat kirjoittavat yleistajuisia artikkeleita ja blogeja tai vaikka twiittaavat tutkimustyöstään. Järjestämme apurahansaajille aika ajoin viestintäkoulutuksia.

 • Usein kysytyt kysymykset

  Suosittelijani ei ole saanut sähköpostiinsa kutsua jättää suositusta järjestelmäänne. Miten pitäisi toimia?

  Pyydä suosittelijaa tarkistamaan sähköpostinsa roskapostifiltteri. Jos viesti ei löydy, hän voi toimittaa lausuntonsa myös skannattuna osoitteeseen [email protected]

  Täytyykö suosittelijan lausunto olla käytössänne hakuajan päättymispäivänä klo 24 mennessä vai onko lausunto mahdollista lähettää myös ko. ajan jälkeen?

  Suosittelijalla on hakuajan päättymisestä viikko aikaa lausunnon jättämiseen.

  Voiko väitöskirjani ohjaaja lähettää lausuntonsa suoraan KAUTE-säätiölle?

  Voi. Lisää ohjaajasi yhteystiedot apurahahakemuksessasi kohtaan, jossa sitä pyydetään. Ohjelma lähettää suosittelupyynnön ja web-linkin suosittelijalle sähköpostilla. Suosittelijalla on viikko aikaa lausunnon jättämiseen. Jos tämä ei onnistu, suosittelija voi lähettää skannatun pdf:n lausunnosta osoitteeseen [email protected]

  Voiko apurahaa hakea tutkimusvierailun matkakuluihin? Soveltuuko apuraha majoituksen ja matkojen maksamiseen?

  Kyllä voi. Matka-apurahalla voi kattaa myös majoituksen.

  Mikä on projektisuunnitelma?

  Projektisuunnitelmalla tarkoitetaan yhteenvetoa, jossa kuvataan hankkeen relevanssia ja sitä, mitä apurahalla on tarkoitus saada aikaan sekä sitä, miten työ toteutetaan. Projektisuunnitelma eroaa tutkimussuunnitelmasta siksi, että tutkimussuunnitelmassa ei aina pohdita tutkimuksen laajaa hyötyä, vaan se voi olla puhtaasti akateemista kuvausta tutkimuksen sisällöstä. Projektisuunnitelmassa olennaisinta on motivoida työn tai tutkimusvierailun hyöty ja relevanssi.

  Onko ansioluettelolla määrättyä muotoa, jota tulee noudattaa?

  Vapaamuotoinen CV käy.

  Tuleeko hakemusten liitteineen olla suomenkielisiä vai hyväksytäänkö esimerkiksi suomenkieliset hakemustekstit ja englanninkieliset liitteet tai kokonaisuudessaan englanninkielinen hakemus?

  Englanninkielinen hakemus ja/tai liitteet käyvät hyvin.

  Myönnetäänkö 12 kuukauden työskentelyapurahoja myös erikoisrahastoista?

  Rahastot ottavat kantaa siihen, millaisia apurahoja ne myöntävät. Hakijan ei tarvitse huomioida asiaa, vaan säätiö esittää hakemukset parhaiten sopiville rahastoille.

  Haetaanko erikoisrahastojen apurahoja samoilla lomakkeilla kuin yleisiä? Mihin kohtaan lomakkeessa erikoisrahasto tulee mainita?

  Hakijan ei tarvitse huomioida asiaa, vaan säätiö esittää hakemuksia parhaiten sopiville rahastoille.

Tietosuojaseloste

Tutustu tietosuojaselosteeseen (pdf).

Ota yhteyttä

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin vastaa säätiön asiamies Tuomas Olkku (puhelin: 040 901 5304 ja sähköposti: [email protected]).