Apurahan nostaminen

Apurahan nostaminen edellyttää maksatuspyynnön täyttämistä KAUTEn apurahapalvelussa. Apuraha maksetaan hakijan pankkitilille. Työ- tai tutkimusryhmälle myönnettyä apurahaa ei makseta henkilökohtaiselle pankkitilille, vaan apurahahakemuksen allekirjoittajan on sovittava tutkimustyön suorituspaikan kanssa apurahan maksamismenettelystä.

KAUTE-säätiön apurahoja maksetaan neljästi vuodessa. Maksupäivät ovat 22.3, 22.6., 22.9. ja 22.12. Maksatushakemus tulee tehdä viimeistään kolme päivää ennen maksupäivää. Vähintään 6000 euron apurahan voi nostaa useammassa erässä. Maksuerän koko on vähintään 3000 euroa.

KAUTE-säätiön tukemaan tutkimukseen perustuviin julkaisuihin tulee aina liittää maininta tutkimuksen rahoittajasta. Tutkimusta tai projektia koskevissa esityksissä voi myös käyttää säätiön logoa. Lataa logo täältä.

Apurahan käyttö ja raukeaminen

Apurahahakemuksen allekirjoittaja vastaa siitä, että myönnetty apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Mikäli apurahahankkeen toteutus viivästyy, sen sisältö muuttuu tai työryhmän kokoonpanossa tapahtuu työn aikana muutoksia, on hakemuksen allekirjoittajan ilmoitettava siitä viivytyksettä säätiölle ja pyydettävä säätiön hallitukselta suostumus apurahan käytön jatkamiselle.

Kun apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, apurahansaaja on velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Saajan on ilmoitettava nostamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö lähettää tiedot nostetuista apurahoista verottajalle.

Säätiö suosittelee Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön noudattamista.

Myönnetty apuraha raukeaa, jos siitä ei ole toimitettu maksusuunnitelmaa ja sitoumuslomaketta kuuden kuukauden kuluessa apurahan myöntämisestä, ellei säätiön kanssa ole asiasta toisin sovittu. Mikäli apurahaa ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se raukeaa.

 • Raportointi

  KAUTE-säätiön tukemaan tutkimukseen perustuviin julkaisuihin tulee liittää maininta tutkimuksen rahoittajasta. Tutkimusta tai projektia koskevissa esityksissä voi vaihtoehtoisesti käyttää säätiön logoa. Lataa logo täältä.

  Apurahansaajan on raportoitava säätiölle oma-aloitteisesti rahoitetun hankkeen edistymisestä. Säätiö kannustaa apunrahansaajia raportoimaan esimerkiksi blogipostauksin, videoin tai säännöllisin twiitein. Apurahansaaja voi hyödyntää sekä omia sosiaalisen median tilejään että säätiön viestintäkanavia. Raportointi on tehtävä vuosittain apurahan käyttöaikana. Ensimmäinen raportointi tulee tehdä sen vuoden loppuun mennessä, jolloin apurahan käyttö on aloitettu.

  Kun apurahanke on toteutettu, apurahansaajan on oma-aloitteisesti annettava vapaamuotoinen loppuselvitys apurahan käytöstä. Selvityksessä on kerrottava työn tulokset, hyödyllisyys, miten apuraha on käytetty sekä miten se on edistänyt työn suorittamista. Selvitykseen tulee liittää myös yleistajuinen yhteenveto hankkeesta julkaistavaksi säätiön verkkosivuilla. Selvitys toimitetaan apurahapalvelun kautta.

  Väitöskirja- ja lisensiaattityöhön tai tutkimus- ja julkaisutyöhön myönnetystä apurahasta toimitetaan selvityksenä säätiölle tutkimusraportti tai -julkaisu välittömästi työn valmistuttua.

  Opintomatkasta on heti sen päätyttyä annettava lyhyt selostus tai matkakertomus. Selvitykseen tulee liittää myös yleistajuinen yhteenveto julkaistavaksi säätiön verkkosivuilla.

 • Koulutukset ja viestinnällinen tuki

  KAUTE-säätiö tarjoaa apurahansaajilleen mahdollisuuksia ja areenoita tuoda omaa työtään esiin. Apurahansaajat voivat viestiä hankkeestaan säätiön sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla esimerkiksi blogitekstien muodossa. Lisäksi KAUTE esittelee säännöllisesti tukemiaan tutkijoita erilaisissa tapahtumissa sekä verkkosivuillaan julkaistavissa jutuissa. Säätiö kannustaa apunrahansaajia kertomaan tutkimuksestaan myös henkilökohtaisilla some-tileillä, blogeissa ja muissa viestintäkanavissa.

  Säätiö tarjoaa apurahansaajilleen erilaisia viestintäkoulutuksia. Koulutuksia on järjestetty muun muassa videoiden tekemisestä ja esiintymisestä. Tulevista koulutuksista tiedotetaan säätiön verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

 • Verotus ja eläke

  Apurahansaaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, eikä apuraha siten anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahansaajan on itse huolehdittava omista eläkemaksuistaan, vakuutuksista ja muista velvoitteista apurahakaudella.

  Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän ylittävältä osalta. Vuonna 2017 taiteilija-apurahan määrä oli 20 309,40 euroa. Verotusmenettelylain ja verohallinnon määräysten mukaan säätiö on velvollinen tekemään verottajalle ilmoituksen myönnetyistä apurahoista saajittain. Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

  Apurahansaajien sosiaali- ja eläketurva järjestetään 1.1.2009 alkaen Maatalousyrittäjien eläkelain lisäyksellä (22.12.2006/1280). Laki koskee voimaantulon jälkeen myönnettyjä apurahoja. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus on apurahansaajalla, mutta apurahan myöntäjällä on velvollisuus antaa ilmoitus apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan myöntäjällä ei ole muita maksuihin tai valvontaan liittyviä velvollisuuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee työskentelyyn Suomessa tarkoitettuja apurahoja, joiden kesto on yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vähimmäisrajan (vuonna 2016 1259,53 euroa).

  Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Vakuutusmaksut ovat noin 14 prosenttia apurahan määrästä. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

  Lisätietoja vakuuttamisesta:

  www.mela.fi
  www.saatiopalvelu.fi

Ota yhteyttä

Apurahoihin liittyviin kysymyksiin vastaa säätiön asiamies Tuomas Olkku (puhelin: 040 9015304 ja sähköposti: [email protected]).