Tukea

tulevaisuuden tekijöille

Tukea tulevaisuuden tekijöille

Tutkimustyön rahoittaminen KAUTE-säätiön kautta on kustannustehokasta, sillä säätiö rahoittaa pääsääntöisesti suoraan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä. Säätiön apurahat kohdennetaan lahjakkaille väitöskirja- ja post doc -tutkijoille, jotka osoittavat työssään määrätietoisuutta, kunnianhimoa ja näkemystä tutkimuksensa käytännön merkityksestä.

Säätiön myöntämät apurahat tutkijoille on rinnastettavissa palkkatuloon. Vuosittain KAUTE-säätiön rahoituksella työllistyy siten useita lahjakkaita nuoria, joista kasvaa oman alansa asiantuntijoita. KAUTEn kumppanina olet mukana rakentamassa kauppa- ja teknillistieteistä osaamispääomaa Suomeen.

Osana juhlavuoden 2016 kampanjaa KAUTE-säätiö järjestää tilaisuuksia, joissa säätiön stipendiaatit kertovat omasta tutkimuksestaan. Tarkoituksena on tuoda tutkimusta lähemmäksi siitä kiinnostuneita ihmisiä ja siten parantaa tutkimustulosten ja tutkijoiden asiantuntemuksen hyödyntämistä Suomessa. Tiedotamme tilaisuuksien aikataulusta sen vahvistuttua.

Alla on esitelty KAUTE-säätiön tukemia tutkijoita, jotka ovat tarttuneet digitaalisuuden tematiikkaan omassa tutkimuksessaan.

 

Tulevaisuuden tekijöitä

TkT Ilona Ilvonen tutkii, miten ihmisten tietämys voidaan turvata kun ihmisten välinen kommunikointi siirtyy yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin. Tietämysturvallisuustutkimus keskittyy tietojärjestelmien turvallisuusominaisuuksien sijaan ihmiseen, joka järjestelmiä käyttää. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää johtamismalleja tärkeän tietämyksen tunnistamiseen ja suojaukseen uusissa digitaalisissa ympäristöissä. Ilvosen väitöskirja aiheesta julkaisiin vuonna 2013.
www.linkedin.com/Ilona_Ilvonen

TkT Taina Tukiainen tarkastelee suomalaisia kansainvälisesti menestyneitä kasvuyrityksiä ja tutkii niiden liiketoimintaa, erityisesti ekosysteemistrategioita. Tutkimuksessaan Tukiainen pyrkii selvittämään, miten nämä strategiat määrittävät yritysten menestymistä ja miten digitaalisuutta on onnistuneessa kasvussa hyödynnetty. Tukiaisen tutkimus auttaa ymmärtämään digitaalisuuden merkitystä globaaleissa kasvustrategioissa.
www.linkedin.com/Taina_Tukiainen 

KTT, VTL Alfred Streng tutkii sähköisen kaupan arvonlisäverotuksellisia haasteita, joita nähdään aiheutuvan erityisesti sähköisten palvelujen aineettomasta luonteesta. Strengin tarkoituksena on selvittää, minkälaisia nämä haasteet ovat, mitä niistä seuraa, ja miten niihin on pyritty vastaamaan nykyisessä arvonverolainsäädännössä. Hän kiinnittää erityistä huomiota sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksen mahdollisiin epäkohtiin ja pyrkii siten tuomaan näkemystä sähköisen palveluympäristön kehittämiseen. Strengin tutkimuksessa on sekä lainopillinen että liiketaloudellinen näkökulma.
www.linkedin.com/Alfred_Streng

TkT Rita Lavikkaa kiinnostaa uudenlaisten palveluekosysteemien kehittäminen rakennusalalle. Hän tutkii johtamis- ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää uusia asiakastarpeisiin vastaavia digitaalisia palveluja. Lavikan tutkimus palvelee sekä talon- että laivanrakennusteollisuutta, jossa digitaaliset palvelut voivat toimia kustannustehokkaana keinona markkinoida ja myydä suomalaista osaamista ulkomaille.
www.linkedin.com/Rita_Lavikka
Youtube: Digital disruption of construction and real estate sector with Rita Lavikka

KTM, tohtorikoulutettava Tiina Nokkala tutkii tiedonhallintamalleja ja erityisesti datan ontologiaa. Nokkalan tavoitteena on rakentaa tiedonhallinnan viitekehys, joka auttaa ymmärtämään tiedon rakennetta ja tiedon eri lähteitä. Tutkimuksen erityisenä kohderyhmänä ovat seniorikansalaiset ja heitä koskeva data. Tiedonhallintamallit auttavat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita hallitsemaan ja hyödyntämään tehokkaammin hallussaan olevaa dataa, jonka määrä on digitalisaation myötä kasvanut räjähdysmäisesti.
www.linkedin.com/Tiina_Nokkala

Arkkitehti MSc. Sanna Peltoniemi tutkii eri viestinnän muotoja arkkitehdin työssä ja digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia viestintään rakennusalalla. Peltoniemeä motivoi ajatus, että uudet digitekniikan tarjoamat mahdollisuudet voivat tuoda rakennuksen tulevat käyttäjät kiinteämmäksi osaksi rakennuksen suunnittelutyötä. Osallistava digitaalinen suunnittelu uudistaa merkittävällä tavalla rakennusalaa ja tehostaa sinne vuosien saatossa vakiintuneita käytäntöjä.
www.linkedin.com/Sanna_Peltoniemi

DI Joose Rajamäen tutkimuksen kohteena on fysikaalisperusteinen liikesynteesi stokastisilla (Monte Carlo) algoritmeilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tekoäly, joka osaa ohjata animaation tai pelin hahmoa luontevasti, eli siten, että hahmo osaa liikkua kuten oikea ihminen. Tekoälyn kehittäminen palvelee erityisesti animaatio- ja peliteollisuutta. Tutkimuksessa tuotettuja algoritmeja voidaan soveltaa animaatio- ja peliteollisuuden lisäksi robotiikassa.
www.linkedin.com/Joose_Rajamäki