igor-ovsyannykov-174017-unsplash_lowres-1.png

Tietoa apurahoista

Tuemme kauppatieteiden ja tekniikan alojen tutkimusta, opetusta ja opiskelua apurahoin. Tällä sivulla kerromme tarkemmin myöntämistämme apurahoista, sekä apurahan hakemisesta ja myönnetyn apurahan käyttämisestä.

Hyppää sisältöön

Myönnettävät säätiön tutkimusapurahat

Myönnämme apurahoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden säätiöiden kanssa. Voit tutustua rahoittamiimme ohjelmiin, palkintoihin ja yhteisapurahoihin täällä.

Säätiön yleiset tutkimusapurahat ovat haettavissa 2.-31. tammikuuta 2024.

Yleisessä apurahahaussamme on haettavissa seuraavat apurahat:

  • Työskentelyapurahat kolmen, kuuden tai 12 kuukauden päätoimiseen työskentelyyn väitöskirjantutkijoille ja nuorille tutkijatohtoreille: 6 000, 13 000 tai 26 000 euroa. Postdoc-tutkijoiden 12 kk apurahan suuruus on 28 000€. Työskentelyapuraha voidaan myöntää myös kauppatieteen ja tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämiseen.
  • Kuluapurahat tutkimuksesta aiheutuviin kuluihin. Kuluapurahaa ei myönnetä Open access -julkaisukuluihin. Apurahan suuruus on enintään 5000 euroa.

Yleisessä haussa emme enää myönnä matka-apurahoja, vaan niitä haetaan Tutkijat maailmalle -ohjelman kautta myöhemmin keväällä.

Projektiapurahat

Projektiapurahat on tarkoitettu säätiön tarkoitukseen sopiville hankkeille, jotka eivät ole suoraan tutkimusapurahojen piirissä.

Lue lisää projektirahoituksesta täältä!

Poikkeukset ja rajoitukset

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen tutkimukseen. Säätiö ei tue korkeakoulujen perustutkintoihin johtavaa opiskelua eikä täydennyskoulutusta kuten MBA-tutkintoja. Poikkeuksena tästä ovat Ulkomaankaupan erikoisrahaston matka-apurahat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisterivaiheen opiskelijoiden ulkomaanvaihtojaksoihin sekä Valimoteknisen yhdistyksen apurahat.

teemu-laukkarinen-439444-unsplash_lowres-1024x683.jpg

Näin haet

Näin haet apurahaa

KAUTE-säätiön omia yleisen haun apurahoja haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella apurahajärjestelmän kautta hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Yhdessä muiden säätiöiden kanssa jakamiamme apurahoja haetaan ohjelmien omilla nettisivuilla.

Ennen hakemista varmista hakukelpoisuus kyseessä olevaan hakuun. Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa myös tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Tuomas Olkku (puhelin 040 901 5304 ja sähköposti tuomas.olkku@kaute.fi). Voit tutustua apurahahakemusten tietosuojaselosteeseen täällä. 

Ehdot ja kriteerit

KAUTE-säätiön apurahoja voivat hakea Suomen kansalaiset ja Suomessa pysyvästi oleskelevat tutkijat sekä kotimaiset yhteisöt ja työryhmät. Myönnämme apurahoja erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille (väitöskirjatutkijat ja postdoc-tutkijat, joiden väitöksestä on kulunut enintään viisi vuotta). Lisäksi tuemme kaupallisten ja teknisten tieteenalojen opetus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Myönnettävän apurahan määrä riippuu käyttötarkoituksesta ja säätiön vuosittain varaamasta rahamäärästä. Sosiaaliset perusteet eivät vaikuta apurahapäätöksiin tai myönnettävän apurahan määrään.

Apurahahakemuksen allekirjoittaja vastaa siitä, että hakemuksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat oikeita. Virheelliset tiedot voivat johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai jo maksetun apurahan takaisinperintään.

Apurahaa koskevat ilmoitukset lähetetään allekirjoittajalle hänen hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen allekirjoittajan on ilmoitettava meille yhteystietojensa muutokset apurahan käyttöaikana. Hakemuksen liitteet toimitetaan apurahapalvelun kautta pdf-tiedostoina. Hakemukseen liittyvät lausunnot toimitetaan suoraan hakujärjestelmään lausunnonantajan järjestelmästä saaman linkin kautta. Lausunto tulee toimittaa 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakemusten arvioinnissa käytämme seuraavia kriteerejä:

  • Hakijan kyvykkyys

Hakijan kyvykkyyttä arvioitaessa otetaan huomioon hakijan aikaisemmat ansiot tutkimustyöstä tai muualta. Hakijalta odotetaan innostuneisuutta ja intohimoa omaa tutkimustyötään kohtaan sekä näyttöjä kansainvälisestä verkottuneisuudesta tai pyrkimyksestä siihen. Apurahapäätöksissä otetaan huomioon myös hakijan muu rahoitustilanne.

  • Tutkimuksen tieteellinen kunnianhimo

Tutkimuksen aihe on uusi ja se kiinnittyy ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun. Ansioksi katsotaan myös tutkimuksen monitieteellinen lähestymistapa tai tutkimusote.

  • Tutkimuksen relevanssi suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta

Tutkimuksen käytännön relevanssista on tärkeää keskustella. Hakijan tulisi mahdollisuuksien mukaan kuvata, miten hänen tutkimustaan ja sen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa tai elinkeinoelämässä.

Vuosina 2024–2026 säätiön strategisia teemoja ovat digitalisaatio kehityksen tukena, kestävyyssiirtymän vauhdittaminen sekä monimuotoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus. Toivomme hakemuksia erityisesti tutkijoilta, joiden työ liittyy jollain tavalla edellä mainittuihin teemoihin. Lue lisää teemoista.

Kriteereiden lisäksi arvostamme hakijoiden kiinnostusta rakentaa vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa ja levittää tietoa tutkimustuloksistaan. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan luomaan apurahansaajille tilaisuuksia tutkimuksensa popularisointiin soveltuville kohderyhmille.

Ohjeita apurahan saajalle

Onnittelut apurahasta! Täältä löydät ohjeet apurahan nostamiseen, käyttöön, raportointiin ja viestintään.

Apurahan nostaminen

Apurahan nostaminen edellyttää maksatuspyynnön täyttämistä KAUTEn apurahapalvelussa. Apuraha maksetaan hakijan pankkitilille. Työ- tai tutkimusryhmälle myönnettyä apurahaa ei makseta henkilökohtaiselle pankkitilille, vaan apurahahakemuksen allekirjoittajan on sovittava tutkimustyön suorituspaikan kanssa apurahan maksamismenettelystä.

Maksamme apurahoja neljästi vuodessa. Maksupäivät ovat 22.3, 22.6., 22.9. ja 22.12. Maksatushakemus tulee tehdä viimeistään kolme päivää ennen maksupäivää. Vähintään 6000 euron apurahan voi nostaa useammassa erässä. Maksuerän koko on vähintään 3000 euroa.

Apurahan käyttö

Apurahahakemuksen allekirjoittaja vastaa siitä, että myönnetty apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Mikäli apurahahankkeen toteutus viivästyy, sen sisältö muuttuu tai työryhmän kokoonpanossa tapahtuu työn aikana muutoksia, on hakemuksen allekirjoittajan ilmoitettava meille siitä viivytyksettä ja pyydettävä hyväksyntä apurahan käytön jatkamiselle. 

Suosittelemme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön noudattamista.

Myönnetty apuraha raukeaa, jos siitä ei ole toimitettu maksusuunnitelmaa ja sitoumuslomaketta kuuden kuukauden kuluessa apurahan myöntämisestä, ellei säätiön kanssa ole asiasta toisin sovittu. Apuraha raukeaa myös mikäli sen käyttöä ei ole aloitettu kahden vuoden kuluessa myöntöpäivästä.

Raportointi

Kun apurahanke on toteutettu, apurahansaajan on oma-aloitteisesti annettava vapaamuotoinen loppuselvitys apurahan käytöstä. Selvityksessä on kerrottava työn tulokset, hyödyllisyys, miten apuraha on käytetty sekä miten se on edistänyt työn suorittamista. Selvitykseen tulee liittää hankkeesta yleistajuinen yhteenveto, joka voidaan tarvittaessa julkaista säätiön kanavissa. Selvitys toimitetaan apurahapalvelun kautta.

Pidemmissä hankkeissa väliraportointi suoritetaan vuosittain apurahan käyttöaikana. Ensimmäinen raportointi tulee tehdä sen vuoden loppuun mennessä, jolloin apurahan käyttö on aloitettu.

Väitöskirja- ja lisensiaattityöhön tai tutkimus- ja julkaisutyöhön myönnetystä apurahasta toivotaan toimitettavan säätiölle tutkimusraportti tai -julkaisu työn valmistuttua.

Matka-apurahoista on matkan päätyttyä annettava lyhyt selostus tai matkakertomus. Selvitykseen tulee liittää yleistajuinen yhteenveto joka voidaan tarvittaessa julkaista säätiön kanavissa.

Viestintä

Arvostamme apurahansaajien halua kertoa tutkimuksestaan eteenpäin ja tarjoamme apurahansaajille tilaisuuksia tuoda tutkimustaan esille sekä koulutusta tutkimusviestinnän tueksi. Apurahansaajat voivat viestiä hankkeestaan säätiön verkkosivuilla blogitekstien muodossa. Lisäksi esittelemme säännöllisesti tukemiamme tutkijoita verkkosivuilla julkaistavissa artikkeleissa. Kannustamme apunrahansaajia kertomaan tutkimuksestaan myös henkilökohtaisilla some-tileillä, blogeissa ja muissa viestintäkanavissa. KAUTEn tukemaan tutkimukseen perustuviin julkaisuihin tulee liittää maininta tutkimuksen rahoittajasta.

Verotus ja eläke

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 15–20 % työskentelyapurahan määrästä. 

Ilmoitamme Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (4 288 euroa vuonna 2023). Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi. 

Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle. Kuitteja maksetuista vakuutuksista ei lähetetä säätiölle. Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Melaan. Suosittelemme tiedustelemaan Melasta ennen hankkeelle tehtäviä aikataulumuutoksia, miten muutokset vaikuttavat vakuutusturvaan ja erityisesti vakuutuskauden kestoon. 

Tieteellisen tutkimukseen myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (25 838,76 € vuonna 2024) saakka.

Lähetämme tiedot nostetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan tulee itse ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta. Muiden kulujen, kuten eläkevakuutusmaksujen, ammattikirjallisuuden ja matkakulujen, vähennyskelpoisuutta voi tiedustella verottajalta.

Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, apurahansaaja on velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Lisätietoja apurahansaajan sosiaaliturvasta ja verotuksesta:
https://www.mela.fi/apurahansaajat/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
https://saatiotrahastot.fi/apurahan-hakijalle/#verotus

Myönnetyt apurahat

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksen yleisimpiin apurahan hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Suosittelijani ei ole saanut sähköpostiinsa kutsua jättää suositusta järjestelmäänne. Miten pitäisi toimia?

Pyydä suosittelijaa tarkistamaan sähköpostinsa roskapostifiltteri. Jos viesti ei löydy, hän voi toimittaa lausuntonsa myös pdf-tiedostona osoitteeseen info@kaute.fi.

Täytyykö suosittelijan lausunto olla käytössänne hakuajan päättymispäivänä klo 24 mennessä vai onko lausunto mahdollista lähettää myös ko. ajan jälkeen?

Suosittelijalla on hakuajan päättymisestä viikko aikaa lausunnon jättämiseen.

Voiko väitöskirjani ohjaaja lähettää lausuntonsa suoraan KAUTE-säätiölle?

Voi. Lisää ohjaajasi yhteystiedot apurahahakemuksessasi kohtaan, jossa sitä pyydetään. Ohjelma lähettää suosittelupyynnön ja web-linkin suosittelijalle sähköpostilla. Suosittelijalla on viikko aikaa lausunnon jättämiseen. Jos tämä ei onnistu, suosittelija voi lähettää skannatun pdf:n lausunnosta osoitteeseen info@kaute.fi.

Voiko apurahaa hakea tutkimusvierailun matkakuluihin? Soveltuuko apuraha majoituksen ja matkojen maksamiseen?

Kyllä voi. Matka-apurahalla voi kattaa myös majoituksen.

Mikä on projektisuunnitelma?

Projektisuunnitelmalla tarkoitetaan yhteenvetoa, jossa kuvataan hankkeen relevanssia ja sitä, mitä apurahalla on tarkoitus saada aikaan sekä sitä, miten työ toteutetaan. Projektisuunnitelma eroaa tutkimussuunnitelmasta siten, että tutkimussuunnitelmassa ei aina pohdita tutkimuksen laajaa hyötyä, vaan se voi olla puhtaasti akateemista kuvausta tutkimuksen sisällöstä. Projektisuunnitelmassa olennaisinta on motivoida työn tai tutkimusvierailun hyöty ja relevanssi.

Onko ansioluettelolla määrättyä muotoa, jota tulee noudattaa?

Vapaamuotoinen CV käy.

Tuleeko hakemusten liitteineen olla suomenkielisiä vai hyväksytäänkö esimerkiksi suomenkieliset hakemustekstit ja englanninkieliset liitteet tai kokonaisuudessaan englanninkielinen hakemus?

Englanninkielinen hakemus ja/tai liitteet käyvät hyvin.

Myönnetäänkö 12 kuukauden työskentelyapurahoja myös erikoisrahastoista?

Rahastot ottavat kantaa siihen, millaisia apurahoja ne myöntävät. Hakijan ei tarvitse huomioida asiaa, vaan säätiö esittää hakemukset parhaiten sopiville rahastoille.

Haetaanko erikoisrahastojen apurahoja samoilla lomakkeilla kuin yleisiä? Mihin kohtaan lomakkeessa erikoisrahasto tulee mainita?

Hakijan ei tarvitse huomioida asiaa, vaan säätiö esittää hakemuksia parhaiten sopiville rahastoille.