austin-ban-14522-unsplash_lowres.jpg

Strategia 2024-2026

KAUTE-säätiön strategia vuosille 2024-26 nostaa keskiöön tiivistyvän suhteen apurahansaajiin ja sidosryhmiin sekä vuorovaikutuksen lisäämisen. Apurahoissa keskitymme uransa alkupuolella olevien tutkijoiden työskentelyapurahoihin sekä tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tukemiseen.

Missio

KAUTE tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta ja tiedon levittämistä. Säätiön tavoite on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Visio 2030

KAUTE pitäytyy johdonmukaisesti tavoitteessaan tukea suomalaisen yhteiskunnan kestävää uudistumista. Säätiö tukee innovatiivisia hankkeita, joilla on kyky muuttaa maailmaa.

KAUTE:n tukemat aloitteet ja tutkimus ovat käytännönläheisiä ja tutkijoiden kykyä popularisoida tiedettä akateemisen maailman ulkopuolelle arvostetaan. KAUTE ottaa uusia rooleja ja saavuttaa mainetta aktiivisena keskustelijana, kokeilijana ja uusien ideoiden levittäjänä.

KAUTE:n verkoston ytimen muodostavat muut säätiöt, suomalaiset yliopistot, kehittämishaluiset yritykset sekä apurahansaajat. Sen tärkeintä pääomaan ovat sijoitukset ja vahva kumppaniverkosto. Säätiön toiminta on läpinäkyvää ja kestävää oli kyse sitten sijoitussalkun vastuullisuudesta tai apurahojen arviointikriteereistä.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet konkretisoivat säätiön kehittämisen painopisteet konkreettisiksi toimenpiteiksi. Strategiakaudella haluamme keskittyä erityisesti apurahaprosessin kehittämiseen niin, että se entistä paremmin palvelee apurahansaajien tarpeita ja ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset. Toiseksi haluamme lisätä säätiön panostusta rahoitusta saavien tutkijoiden ja muiden oleellisten sidosryhmien vuorovaikutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Parhaimmillaan säätiö on alusta, joka rahoituksen tarjoamisen lisäksi osaltaan edistää tutkijoiden urakehitystä ja auttaa siirtämään tutkimustuloksia yhteiskunnan ja elinkeinon käyttöön. 

Strategiset teemat 2024–2026

Strategiset teematottavat kantaa säätiön kannalta polttaviin ajankohtaisiin aiheisiin. Keskittymällä valittuihin teemoihin voimme tehdä perusteltuja valintoja ja suunnata säätiön resursseja tehokkaasti ja vaikuttavasti. Uskomme, että keskittymällä valittuihin tulevaisuussuuntautuneisiin teemoihin tuemme tehokkaasti suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista.

Vuosien 2024-2026 teemat ovat:

 • Digitalisaatio kehityksen tukena
 • Kestävyyssiirtymän vauhdittaminen
 • Monimuotoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus
alex-knight-2EJCSULRwC8-unsplash.jpg

Digitalisaatio kehityksen tukena

Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa ja yritysten toimintaympäristöä kaikilla toimialoilla. Digitalisoituminen luo uusia ratkaisumahdollisuuksia yhteiskunnan haasteisiin. Sen myötä syntyy myös uusia ratkaistavia kysymyksiä. Miten digitalisaation synnyttämään uuteen ympäristökuormaan tulisi suhtautua, kun samaan aikaan tavoitellaan hiilineutraaliutta ja resurssitehokkuutta? Miten huolehditaan, että kaikki pysyvät mukana digitaalisessa murroksessa? Kuka omistaa datan ja millä pelisäännöillä sitä saa hyödyntää? Teema kattaa laajasti yhteiskuntaa muuttavien teknologioiden ja ilmiöiden ymmärtämisen ja kehittämisen. Teemaan liittyviä aiheita ovat muun muassa:

 • Datan hyödyntämisen uudet ulottuvuudet
 • Digitalisaation ympäristövaikutukset
 • Robotiikka
 • Digitalisaation vaikutus työelämään
 • Datan etiikka
 • Datatalouden liiketoimintamallit
 • Ihmisen ja koneen yhteistyö
1-3458_lowres-scaled.jpg

Kestävyyssiirtymän vauhdittaminen

Maapallon kantokyky ei riitä kannattelemaan ihmiskunnan nykyisiä elintapoja. Ilmastokriisi, biodiversiteetin nopea heikkeneminen ja resurssien niukkuus vaativat ripeitä ja kestäviä ratkaisuja, jotta planeettamme voi tarjota inhimillisen elinympäristön myös tulevaisuudessa. Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi tulee keskittyä tehtyjen vahinkojen paikkaamiseen. Fossiilitaloudesta siirrytään uusintavaan talouteen, jossa planeetalle palautetaan enemmän kuin siltä otetaan. Lopulta ihmiset elävät saatavilla olevien resurssien rajoissa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin peruspilareita uhkaamatta. Teemaan liittyviä ajankohtaisia aiheita ovat esimerkiksi:

 • Resurssitehokkuus ja resurssien riittävyys
 • Huoltovarmuus
 • Elinkaariajattelu arvoketjuissa ja -verkostoissa
 • Energiamurros (ja päästötön energia)
 • Teollisuuden uudistuminen
 • Kiertotalous
 • Uusintava ruoantuotanto
 • Resilienssin rakentaminen
mirza-babic-enfTgcQICSg-unsplash.jpg

Monimuotoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus

Digitalisaatio ja kestävyyssiirtymä vaativat onnistuakseen huomion kiinnittämistä muutosten oikeudenmukaisuuteen, niin Suomessa kuin globaalilla tasolla. Ne hävittävät ammatteja ja elinkeinoja, mutta myös luovat uusia mahdollisuuksia. Osaamisen kehittäminen ja uusien asioiden omaksuminen ovat pääomaa sekä kansakunnalle että yksilölle. Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Yhteiskunta ja työelämä monikulttuuristuu ja monimuotoistuu. Uutta tietoa syntyy usein tutkimusalojen leikkauspinnoilla, ja siksi tutkimus- ja toimialat ylittävän keskustelun edistäminen on tärkeää. Teemaan liittyviä ajankohtaisia aiheita ovat esimerkiksi:

 • Työelämän muutokset
 • Oikeudenmukainen kestävyyssiirtymä
 • Kansainväliset osaajat suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä 
 • Uudet tutkimusalat