Tutkimus

Uusien stipendiaattien esittelyitä


Koskinen Kari, VTM

Digitalizing Context – The Role of Context in Creating Mobile Applications and Mobile App Businesses

Tutkimukseni aiheena on erilaisten yhteiskunnallisten tekijöiden ja paikan vaikutus sovelluskehitykseen, erityisesti matkapuhelinsovelluksiin. Digitaalisuus mahdollistaa monien sovelluskehityksessä tarvittavien teknologisten resurssien käyttämisen paikasta riippumatta. Sovelluskehitykseen vaikuttavat kuitenkin myös muut kuin teknologiset tekijät, jotka omalta osaltaan ratkaisevat minkälaisen muodon ja tarkoituksen sovellus saa ja millä tavoin sitä rakennetaan. Tarkoitukseni on selvittää, mitkä eri sosio-ekonomiset, kulttuuriset ja poliittiset tekijät (käytettävien teknologioiden lisäksi) vaikuttavat sovelluskehitykseen, ja minkälainen vaikutus tunnistetuilla tekijöillä on.

BIO: Olen toisen vuoden väitöskirjaopiskelija London School of Economics -yliopistossa. Ennen väitöskirjaopintoja suoritin valtiotieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa sekä maisteriohjelman Open University of Catalonia-yliopistossa. Käytännön työkokemusta minulla on Nokialta, Hewlett Packardilta sekä monista pienemmistä teknologia-alan yrityksistä.

 

Lipkin Michaela, KTM

Exploring everyday customer experiences with mobile sports-trackers

Tutkin asiakaskokemuksia päälle puettavasta teknologiasta. Tarkastelen erityisesti sitä, miten kuluttajat suhtautuvat kyseiseen teknologiaan ja miten he integroivat sitä omaan elämäänsä. Puettava teknologia on yksi tämän päivän ehkä kuumimmista teknologia-trendeistä. Monella kuluttajalla on jo käytössään esimerkiksi aktiviteettiranneke, ja älykelloille povataan loistavaa tulevaisuutta. Suomessa on paljon puettavaan teknologiaan liittyvää osaamista ja halua sen edelleen kehittämiseen. Tästä aiheesta on kuitenkin tehty yllättävän vähän akateemista tutkimusta.

Tutkimukseni lisää tietämystämme kuluttajien suhtautumisesta päälle puettavaan teknologiaan. Tällä teknologialla on jo nyt suuri rooli ihmisten arjessa, ja sen rooli tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa. Kyetäkseen kehittämään kuluttajaystävällistä päälle puettavaa teknologiaa, yritysten on saatava tietoa sen hyvistä ja huonoista puolista sekä siitä, miten kuluttajat integroivat – tai eivät integroi – sitä elämäänsä. Tutkimukseni auttaa yrityksiä muodostamaan paremman käsityksen kuluttajien kokemuksista ja siitä, miksi jotkut kuluttajat haluavat käyttää kyseistä teknologiaa kun toiset taas eivät.

BIO: Olen 27-vuotias tohtorikoulutettava ja viimeistelen väitöskirjaani päälle puettavan teknologian asiakaskokemuksista Hankenilla. Kesäkuusta 2015 alkaen toimin vierailevana tutkijana Delftin teknillisessä yliopistossa, Hollannissa. Teen tutkimusta myös digitaalisen murroksen aiheuttamista haasteista mediayrityksille niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Tähän liittyen olen kollegani kanssa kehittänyt mobiiliapplikaation, jonka avulla voi seurata ja analysoida esimerkiksi muuttuvia kuluttajakäytäntöjä. Keskeistä tutkimustyössäni on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan logiikan ymmärtäminen.

 

Nokkala Tiina, KTM

Effectiveness of Data management and data governance models – Governance of Data on Finnish Elderly Citizens

Väitöskirjatyössäni tutkin tiedonhallintamalleja ja erityisesti datan ontologiaa. Tavoitteeni on rakentaa tiedonhallinnan viitekehys, joka auttaa ymmärtämään tiedon rakennetta ja tiedon eri lähteitä. Tutkimukseni erityinen kohderyhmä on seniorikansalaiset ja heitä koskevan tiedon hallinta. Tutkimusideani nousee siitä käytännön ongelmasta, että digitalisaatio on lisännyt räjähdysmäisesti meitä kaikkia koskevan ja vaikeasti hallittavan datan määrää. Tiedonhallintamallit auttavat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita hallitsemaan ja hyödyntämään hallussaan olevaa dataa tehokkaammin.

BIO: Työskentelen tohtorikoulutettava Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, tietojärjestelmätieteen aineesta. Aiemmin olen työskennellyt laitoksellamme tutkimusavustajana, projektitutkijana sekä tuntiopettajana. Tutkimustyöni tavoitteena on rakentaa tiedonhallinnan viitekehys, jonka avulla mm. vanhuksia koskevaa tietoa voidaan hallita ja hyödyntää paremmin.

 

Peltoniemi Sanna, arkkitehti MSc.

Tilan hahmottaminen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä arkkitehtonisen tilan uudet visuaalisen viestinnän menetelmät

Tutkin viestintää arkkitehtuurin alalla. Keskityn erityisesti visuaalisen viestinnän menetelmiin ja kolmiulotteisen tilan esittämiseen digitaalisessa ympäristössä. Yhtenä näkökulmana tutkimuksessani on käyttäjälähtöinen ja osallistava suunnittelu, jossa tärkeänä osana on kolmiulotteisen tilan esittäminen käyttäjille ymmärrettävässä muodossa, sekä suunnittelun kannalta olennaisen ja oikean tiedon suodattaminen käyttäjien toiveista.

BIO: Toimin projektitutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa, Arkkitehtuurin laitoksella. Tarkastelen työssäni rakennusalan toimintaympäristön digitalisoitumista. Koska suunnittelu ja viestintä tapahtuu yhä enemmän digitaalisessa toimintaympäristössä, digitalisoitumisen mahdollisuuksia ja uhkia pitäisi tutkia tarkemmin. Tutkimuksellani haluan omalta osaltani auttaa tehostamaan ja järkeistämään rakennusalan suunnitteluprosesseja siten, että arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön laatuun voitaisiin panostaa entistäkin enemmän.

 

Rajamäki Joose, DI

Monte Carlo -menetelmiä fysikaalisperusteiseen liikesynteesiin     

Tutkimuksen kohteena on fysikaalisperusteinen liikesynteesi stokastisilla (Monte Carlo) algoritmeilla. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tekoäly, joka osaa ohjata animaation tai pelin hahmoa luontevasti eli siten, että hahmo osaa liikkua ihmisen tavoin. Tekoälyn kehittäminen palvelee erityisesti animaatio- ja peliteollisuutta. Tutkimuksessa tuotettuja algoritmeja voidaan soveltaa animaatio- ja peliteollisuuden lisäksi myös robotiikassa.

BIO: Valmistuin diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta vuonna 2014 ja aloitin jatko-opinnot Aalto-yliopistossa tietotekniikan laitoksella pian sen jälkeen. Ennen siirtymistäni jatko-opiskelijaksi Aalto-yliopistoon työskentelin VTT:llä mikroelektroniikan tutkimuksessa.

 

Streng Alfred, KTT, VTL

Sähköisen kaupan aiheuttamat haasteet arvonlisäverotukselle

Tutkin sähköisen kaupan arvonlisäverotuksellisia haasteita, joita nähdään aiheutuvan erityisesti sähköisten palvelujen aineettomasta luonteesta. Tutkimukseni tavoite on selvittää, minkälaisia nämä ongelmat ovat ja mitä niistä seuraa, sekä miten niihin on pyritty vastaamaan nykyisessä arvonverolainsäädännössä. Kiinnitän erityistä huomiota sähköisten palvelujen arvonlisäverotuksen mahdollisiin epäkohtiin ja pyrin siten tuomaan näkemystä sähköisen palveluympäristön kehittämiseen. Tutkimuksessani on sekä lainopillinen että liiketaloudellinen näkökulma.

BIO: Toimin talousoikeuden tutkijana Vaasan yliopistossa ja julkisoikeuden tutkijana Åbo Akademissa sekä sivutoimisena asiantuntijajäsenenä Markkinaoikeudessa. Lisäksi olen toiminut yliopisto-opettajana sekä Suomessa että Ruotsissa. Talousoikeudellinen tutkimusaiheeni on sähköisen kaupan aiheuttamat haasteet arvonlisäverotukselle. Julkisoikeudellisessa tutkimuksesssani tarkastelen sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisia hankintoja Suomessa ja Ruotsissa. Kiinnitän erityisesti huomiota sosiaalisiin ja ympäristöllisiin näkökohtiin.

 

Tukiainen Taina, TkT, Aalto-yliopisto

Suomalaiset kasvuyritykset globaaleissa ekosysteemeissä 

Tutkimukseni keskittyy suomalaisiin kansainvälisesti menestyneisiin kasvuyrityksiin vuosina 2004 – 2014. Pyrin selvittämään, miten suomalaiset kasvuyritykset rakentavat liiketoimintaekosysteemistrategiansa ja miten tämä määrittelee heidän menestymistään. Tarkastelen erityisesti sitä, miten digitaalisuuden mukanaan tuomia kehityskulkuja ja liiketoimintamahdollisuuksia voidaan hyödyntää isojen yritysten liiketoiminnan uudistamisessa. Tällainen tutkimus on tärkeää, koska Suomi ei ole pystynyt tuottamaan riittävästi kansainväliseen kasvuun kykeneviä yrityksiä. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään digitaalisuuden ja digitaalisen talouden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä globaaleissa kasvustrategioissa.

BIO: Toimin vanhempana tutkijana Aalto-yliopistossa. Tutkimusalani on ’Digitalisaatio, yrittäjyys ja ekosysteemit’. Tein väitöskirjani ’The Unexpected Benefits of Internal Corporate Ventures: An Empirical Examination of the Consequences of Investment in Corporate Ventures’ vuonna 2004. Sen jälkeen olen tehnyt tutkimustyötä 10 vuotta ja julkaissut mm. Organization Science ja MIT Sloan Management Review –lehdissä. Tutkimusotteeni on hyvin käytännön läheinen, mikä johtunee pitkästä yritystaustastani ja sieltä tulleista vaikutteista. Vuonna 2010 olin vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa ja vuonna 2014 MIT:ssa.

Markus Laine, KTM, Turun yliopisto

Väitöskirjatutkimukseni sijoittuu kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuskenttään ja pyrkii selvittämään suomalaisten yritysten Kiinaan kohdistuvien suorien sijoitusten paikanvalintaa määrittäviä tekijöitä, sekä ymmärtää niihin liittyviä yritysten sisäisiä päätöksentekoprosesseja. Erityisesti olen kiinnostunut paikalliseen liiketoimintaympäristöön liittyvän hiljaisen tiedon spillover-efekteistä. Tytäryrityksen paikanvalinta valitun isäntämaan vieraassa liiketoimintaympäristössä on vaativa tehtävä, joka onnistuessaan hyvin luo yritykselle arvoa, mutta epäonnistuessaan saattaa johtaa paikallisilta markkinoilta vetäytymiseen. Yritysten onkin tärkeä ymmärtää, mitkä paikalliset ja sisäiset tekijät luovat edellytykset menestykselle. Samalla hallinto- ja viranomaistahojen tulisi ymmärtää, millä toimin ulkomaisia investointeja voi houkutella omalle alueelle.

BIO: Olen 42-vuotias Turun kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava. Ennen kokopäiväiseksi tutkijaksi ryhtymistä, toimin viisitoista vuotta suomalaisen mobiili-, elintarvike- ja sopimusvalmistusteollisuuden palveluksessa Kiinassa, Slovakiassa ja Suomessa. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee suomalaisten yritysten paikanvalintoja Kiinaan suuntautuvissa suorissa sijoituksissa ja hiljaisen tiedon vaikutuksia näihin valintoihin. Lähestyn tutkimuskysymyksiäni mixed methods-strategian avulla ja analyysin perusteena olevat aineistot sisältävät niin haastatteluja, kyselytutkimuksen, kuin paikalliseen liiketoimintaympäristöön liittyvää sekundääridataa.

Lisätietoja:

Hanna-Mari Aula, viestintäpäällikkö
hanna-mari.aula(at)kaute.demo
040 585 6466

Tutkijoiden yhteystiedot annetaan pyydettäessä.