Tutkimus

Maineen rakentuminen yliopistofuusiossa


KTT Hanna-Mari Aula viimeisteli väitöskirjansa KAUTE-säätiön rahoituksella 2015. Aulan väitöskirjatutkimus käsittelee maineen rakentumista fuusiotilanteessa. Tutkimuksen case-organisaationa on Aalto-yliopisto. 

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan maineen rakentumista yliopistofuusiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää maineen rakentumisen prosesseja sekä avata erityisesti niiden monimutkaisuutta. Maineen ymmärretään rakentuvan sellaisille tekijöille, joita organisaatio ja sen sidosryhmät pitävät tärkeinä ja keskeisinä. Yliopisto puolestaan nähdään organisaationa, joka on vastuuvelvollinen erinäisille sidosryhmille, joilla saattaa olla hyvinkin erilainen käsitys siitä, mikä yliopistolle on olennaista. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu teksteistä, jotka koskevat kolmen olemassa olevan korkeakoulun yhdistymistä uudeksi kokonaisuudeksi, Aalto-yliopistoksi. Aalto-fuusiota tarkastellaan osana muuttuvaa korkeakoulumaailmaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Väitöskirja sisältää johdantoesseen lisäksi neljä erillistä tutkimusta, jotka kuvaavat maineen rakentumisen monimutkaisuutta. Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka Aalto-yliopisto pyrkii rakentamaan omaa mainettaan, ja kuinka maine rakentuu uudelleen mediassa. Tutkimus tuo näkyville mukautumisen ja vastustuksen dynamiikan maineen rakentumisessa. Toisessa tutkimuksessa Aallon maineen rakentumista tarkastellaan yrityksenä soveltaa uudenlaista ”brändäämisen” logiikkaa (service-dominant logic), jossa keskeistä on pyrkimys luoda vahvoja sidosryhmien arvostamia brändejä ja jossa yliopisto nähdään instrumentaalisesti hyödyn tuottajana sen sidosryhmille. Tutkimus osoittaa, että organisaation yhteistoiminnalliseen brändäämiseen liittyy ristiriitoja ja monitulkintaisuutta, ja että erilaiset tulkinnat yliopiston roolista ja identiteetistä johtavat kamppailuun siitä, mikä organisaatiossa on keskeistä. Kolmas tutkimus nostaa tarkastelun keskiöön uuden fuusioituneen yliopistobrändin (Aalto) rakentamisen ja vanhan fuusioituvan korkeakoulubrändin (HSE) lakkauttamisen. Tutkimus tarkastelee brändäämistä poliittisena pelinä ja osoittaa, että sidosryhmien erilaisiin intresseihin perustuvat pyrkimykset määrittää ja esittää Aalto-brändi (eli ne keskeiset tekijät, joille maine rakentuu) voi johtaa konflikteihin ja kamppailuun vaikutusvallasta. Neljännessä tutkimuksessa tarkastellaan Aalto-fuusiossa tuotettuja diskursseja ja niiden sisältämiä käsityksiä maineesta. Tutkimus osoittaa, että yliopistolla voi olla monia keskenään kilpailevia maineita, joissa organisaatio merkityksellistyy erilaiseksi.

Tämä väitöskirja korostaa maineen dynaamista luonnetta ja katsoo, että diskurssianalyyttinen lähestymistapa soveltuu erityisen hyvin maineen rakentumista käsittelevään tutkimukseen. Tutkimus osoittaa, että maineen rakentuminen on monimutkainen ja dynaaminen prosessi, ja näyttää, että maine(et) kehittyvät ja muuttuvat ajassa. Tutkimus osallistuu keskusteluun yliopistojen brändäämisestä korostamalla sidosryhmien merkitystä ja osallisuutta yliopisto-brändin rakentamisessa. Vaikka maineen rakentumisen monimutkaisuus on tunnistettu aikaisemmissa tutkimuksissa, tässä väitöskirjassa ilmiötä tarkastellaan aiempaa syvällisemmin.

AULA_dissertation_Constructing Reputation in a University Merger_pdf