Tutkija Laura Kainiemi edistää siirtymää kestävämpään energiajärjestelmään

“Ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo vuosikymmenien ajan. Silti ongelmaan on vastattu aivan liian hitaasti eivätkä nykyiset toimenpiteet riitä Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Minua kiinnostaa selvittää, mistä tämä johtuu.

Väitöstutkimuksessani Aalto-yliopistossa tutkin, miten voisimme siirtyä kestävään uusiutuvaan energiaan perustuvaan energiajärjestelmään. Suomessa energian tuotanto on tänä päivänä keskittynyt suuriin yrityksiin ja tuotantolaitoksiin. Tämä helpottaa energiasektorin tutkimista kokonaisuutena mutta voi myös hidastaa alan kehitystä. Useita uusiutuvan energian muotoja on haastavaa tuottaa suurissa yksiköissä, joten tulevaisuudessa meidän on siirryttävä pienimuotoisempaan energiantuotantoon.

Minua kiinnostaa erityisesti yhteiskunnan rakenteiden ja teknologian vuorovaikutus energiamurroksessa. Tutkimuksessani tarkastelen, miten esimerkiksi lainsäädäntö, asetukset, toimintatavat sekä teknologioihin liittyvät uskomukset ja oletukset vaikuttavat ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden käyttöön.

“Miksi uusia teknologioita otetaan hitaasti käyttöön, vaikka niillä olisi teknistä ja taloudellista potentiaalia?”

Esimerkiksi jo nyt teollisuudessa syntyvää hiilidioksidia voisi hyödyntää paperin  päällystysaineen tuotannossa. EU:n päästökaupassa ei ole kuitenkaan huomioitu tällaisia sovelluksia. Lainsäädännön kehittäminen on siis yksi tapa vauhdittaa energiamurrosta. Lisäksi meidän on puututtava teknologiaan liittyviin uskomuksiin: jaettu käsitys jonkin teknologian marginaalisuudesta muuttuu helposti itseään toteuttavaksi ennusteeksi, mikä hidastaa teknologian käyttöönottoa.

Uskon, että tulevaisuudessa tutkitaan yhä enemmän eri toimijoiden roolia energiamurroksessa. On tärkeää tarkastella, miten yritykset, poliitikot, ympäristöjärjestöt ja aktivistit pyrkivät vaikuttamaan ja kehittämään nykyistä järjestelmää. Pyrkivätkö he luomaan uusia rakenteita ja haastamaan nykytilaa?”

Laura Kainiemi

 

Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

“Meidän pitää tehdä poikkitieteellisempää ja luovempaa tutkimusta, jossa yhdistellään erilaisia menetelmiä ja eikä rajoituta oman tieteenalan keinoihin. Ongelmiin ei ole usein yhtä oikeaa ratkaisua, joten tarvitsemme monipuolisempaa ongelmalähtöistä tarkastelua.”

 

Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

“Koronavirus on osoittanut, miten nopeasti pystymme ihmiskuntana reagoimaan akuuteilta tuntuviin uhkiin. Toivoisin, että samalla innolla ja paneutumisella ratkottaisiin myös ilmastonmuutosta. On tärkeää ymmärtää, miten suuri uhka ilmastonmuutos on ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille sekä myös taloudelle.”

 

Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

“Haluaisin tutkia tarkemmin sääntelyä, joka hidastaa ja edistää teknologioiden käyttöönottoa. Sääntely on avainasemassa nopeiden muutosten tekemisessä. Muutosta ei voi jättää vain yritysten ja muiden toimijoiden vastuulle.”

 

Avarra mieltäsi aiheesta lisää:

“Vuonna 2014 joukko suomalaisia energia-alan professoreja julkaisi Maamme energia -kirjan, jossa he esittelevät ideoitaan siitä, miten Suomen energiamurros tulisi toteuttaa. Kirja tarjoaa nykyjärjestelmää haastavan näkemyksen siitä, millainen uuden energiajärjestelmän tulisi olla.”

 

KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.

 

Kuvat: Dominika Montonen-Koivisto


Operaatiotutkija Anton von Schantz tutkii väkijoukkojen evakuointia vaaratilanteissa

”Kaupungistumisen myötä entistä suurempia määriä ihmisiä kokoontuu samanaikaisesti julkisiin tiloihin, kuten ostoskeskuksiin, kaduille ja metroasemille. Esimerkiksi Tokion metrojärjestelmää käyttää 8,7 miljoonaa ihmistä päivittäin. Tämä asettaa kovia vaatimuksia tilojen palvelutasolle, eli liikkumisen sujuvuudelle, sekä turvajärjestelyille. Vaatimusten saavuttamiseksi on ymmärrettävä ja pystyttävä simuloimaan, miten väkijoukot liikkuvat sekä normaali- että evakuointiolosuhteissa.

Evakuointitutkimus on erittäin poikkitieteellinen ala. Tyypillisesti väkijoukon liikettä ovat mallintaneet sosiologit. Kun tietokoneiden laskentateho on kasvanut, mallinnuksia ovat ryhtyneet tekemään myös fyysikot. Tiheät väkijoukot muistuttavat fysikaalisesti rakeisen aineen virtausta.

Olen diplomi-insinööri, ja opiskelin pääaineenani operaatiotutkimusta. Operaatiotutkimus syntyi toisessa maailmansodassa brittien sodankäynnin strategisen päätöksenteon tueksi. Nykyään alalla kehitetään ja sovelletaan matemaattisia malleja liikkeenjohdon, teollisuuden ja julkisen hallinnon päätöksenteon tueksi. Tutkimusalan menetelmiä ovat muun muassa peliteoria, investointiteoria, optimointi, simulointi ja koneoppiminen.

Teen väitöskirjaani Aalto-yliopiston Systeemianalyysin laboratoriossa, jossa on paljon osaamista väkijoukkojen liikkeen mallintamisesta. Väitöskirjaani ohjaavan professorin Harri Ehtamon tutkimusryhmä on yhdessä VTT:n paloturvallisuusryhmän kanssa rakentanut evakuointisimulaattorin, jota on käytetty esimerkiksi Musiikkitalon evakuointisuunnittelussa. Ryhmä on myös rakentanut Koneen kanssa hissejä ohjaavaa tekoälyä, joka hyödyntää rakennuksissa ihmisten liikkeestä saatavaa dataa. Tällöin hissit esimerkiksi saapuvat ajallaan niihin kerroksiin, joissa on paljon ihmisiä.

“Tutkin, mikä ihmisten päätöksenteossa aiheuttaa evakuoinnin katastrofaaliset ilmiöt.”

Opiskelutaustani takia sovellan väitöskirjassani operaatiotutkimuksen menetelmiä evakuointiin. Peliteorian avulla tutkin, mikä ihmisten päätöksenteossa aiheuttaa evakuoinnin katastrofaaliset ilmiöt. Evakuoituvan väkijoukon dynamiikan mallintaminen on erityisen haastavaa, sillä joukon liikkuminen pullonkaulan, eli esimerkiksi uloskäynnin, läpi saa aikaan useita poikkeuksellisia ilmiöitä.

Yleensä asiat alkavat mennä evakuointitilanteessa pieleen, kun ihminen huomaa, että joku hänen lähellään ryntää kohti uloskäyntiä. Tällöin ihminen saattaa ajatella, että hänen on toimittava samoin, jotta hän ei jää muista jälkeen. Kun kaikki suuren väkijoukon takaosassa olevat toimivat näin, fysikaalinen paine voi kasvaa vaarallisen suureksi väkijoukon etuosassa. Lisäksi uloskäynnin eteen syntyy mekaanisia holvirakenteita, jotka estävät ihmisten liikkumisen.

Sen lisäksi, että ymmärrämme, miten ilmiöt syntyvät, tarvitsemme konkreettisia ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten väkijoukko ohjataan evakuointitilanteessa mahdollisimman nopeasti ulos. Tutkin, miten pienen todennäköisyyden ääritilanteisiin voi varautua. Lisäksi ratkaisen optimoinnin ja koneoppimisen avulla evakuointisuunnitelmia, jotka mahdollistavat nopean poistumisen. Koska väkijoukkojen liikkeet ovat monimutkaisia ja vaikeasti ennustettavia, niiden realistinen simulointi on laskennallisesti hyvin raskasta. Tämän takia olen käyttänyt tutkimuksessani Aalto-yliopiston supertietokoneita. Tulevaisuudessa olisi hienoa, että simulointien ratkaisuaika saataisiin niin pieneksi, että evakuointisuunnitelman voisi rakentaa reaaliaikaisesti.”
 

 

Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

“Väkijoukoista sensoreilla ja turvakameroilla kerättävää dataa pitäisi pystyä yhdistämään nopeasti liikkeen simulointimalliin. Tämän ansiosta riskitilanteita voisi ennustaa ja evakuointisuunnitelmia ratkaista ja pistää käytäntöön reaaliaikaisesti.”
 

Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

“Opetan operaatiotutkimukseen liittyviä aiheita Aalto-yliopistossa perusopiskelijoille. Opettaminen iskostaa teoriat mieleeni syvemmin ja avaa niihin välillä myös uusia näkökulmia. Ratkoin hiljattain erään konserttitalon evakuointisuunnitelmaa. Opettamisen myötä tajusin, että yhden optimointiin liittyvän perustavanlaatuisen teoreeman avulla saan pudotettua evakuointisuunnitelman laskenta-ajan kahdesta viikosta puoleen päivään.”
 

Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

“Haluaisin nähdä mallini käytännön sovelluksissa, eli tehdä niiden avulla esimerkiksi joukkotapahtumien turvallisuussuunnitelmia. Tämä vaatisi muutaman etevän ohjelmoijan palkkaamisen, jotta tutkimuskoodini saataisiin tuotteistettuun muotoon. Lisäksi yhteistyöstä kokeneen turvallisuuskonsultin kanssa olisi hyötyä unelmani toteutuksessa.”
 

Avarra mieltäsi aiheesta lisää:

“Koronaviruksen myötä monet tutkimusryhmät ja yritykset ovat ryhtyneet mallintamaan viruksen leviämistä ihmisjoukoissa. Tutkimusryhmä Utrechtin yliopistosta yhdessä paikallisen startupin kanssa rakensi väkijoukon liikkeitä simuloivaan työkaluun sosiaalista etäisyyttä mallintavan ominaisuuden. Se näyttää, miten väkijoukkojen pitäisi liikkua suurissa tapahtumissa, jotta riski tartuttaa muita ihmisiä olisi mahdollisimman pieni. Aihetta käsittelevän uutisen voi lukea The Conversationin sivuilta.”
 
Tutustu Avartajaan verkossa: antonvonschantz.com
 
KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.


Lainelautailu innosti diplomi-insinööri Pauli Hakalan materiaalitutkimuksen pariin

“Lainelaudoissa on käytetty samaa teknologiaa 1940-luvulta lähtien. Kovassa käytössä lautojen käyttöaika lyhyt, mutta laudoissa käytettävät uusiutumattomat materiaalit rasittavat ympäristöä pitkään. Surffilautojen hiilijalanjälki on suuri. Kun öljyn hinta nousee, myös laudoissa käytettävien materiaalien hinnat nousevat.

Tunnistin ongelman nopeasti, kun perustin lainelautoja valmistavan yrityksen vuonna 2012. Olen valmistunut tuotekehityksen diplomi-insinööriksi, ja aloin harkita jatko-opintoja, joissa voisin yhdistää kaksi intohimoani: lainelautojen kehityksen ja ekologisuuden.

Aloitin jatko-opinnot Tampereen yliopiston muovi- ja elastomeeritekniikan tutkimusryhmässä vuonna 2019. Tutkimme biopohjaisia polymeerejä ja kuitulujitteita, erityisesti pellavakuituja. Pellavakuiduilla voi korvata hiili- ja lasikuidut, joita käytetään lainelaudoissa niiden keveyden ja kestävyyden takia. Tarkastelemme kuitujen ominaisuuksia, kuten biohajoavuutta ja kestävyyttä. Etsimme myös tapoja, joilla ominaisuuksia voi muokata.

“Haluan, että ekologiset vaihtoehdot ovat
oikeasti laadukkaita eivätkä viherpesua.”

Tuorein tutkimuskohteemme on kerrosrakenteen valmistaminen uusiutuvista materiaaleista. Kerrosrakenne tekee tuotteesta kevyen mutta kestävän, ja siksi sitä käytetään esimerkiksi lentokoneissa ja urheiluvälineissä. Tuotteen, kuten lainelaudan, muoto tehdään mahdollisimman kevyestä ydinmateriaalista. Ydinmateriaali pinnoitetaan lujittavilla ja suojaavilla komposiiteilla. Tavoitteemme on korvata sekä ydinmateriaalit että pinnoitteet biopohjaisilla vaihtoehdoilla.

Nykyään lainelautojen valmistus on minulle lähinnä harrastus. Ekologisimmissa valmistamissani surffilaudoissa on käytetty kierrätettyä polystyreenia ydinmateriaalina ja biopohjaista pellavaepoksikomposiittia pinnoitteena. Toivon, että voin tulevaisuudessa valmistaa lautoja kokonaan uusiutuvista materiaaleista.

Haluan, että ekologiset vaihtoehdot ovat oikeasti laadukkaita eivätkä viherpesua. Hiilikuituja käytetään, koska ne ovat kestäviä ja paljon testattuja. Uskon kuitenkin, että tarvittavat ominaisuudet voi saavuttaa myös biopohjaisilla materiaaleilla.”
 

KAUTEn apurahansaaja Pauli Hakala surffilaudan kanssa
 

Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

“Komposiittimateriaalien elinkaarta pitäisi ehdottomasti tutkia. On tärkeää vertailla materiaalien hiilijalanjälkiä ja sitä, miten materiaalit palautuvat takaisin kiertoon. Tutkimusta tulee tehdä uusiutuvien ja uusiutumattomien materiaalien parissa. Väitteet eri materiaalien ekologisuudesta pitää pohjata tutkimustietoon.”
 

Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

“Innostuin biopohjaisten materiaalien tutkimuksesta kun ymmärsin, missä kaikessa puupohjaista nanoselluloosaa voi käyttää. Sitä voi käyttää esimerkiksi polymeerikomposiittien lujitteena kerrosrakenteessa. Tämän oivaltaminen innosti minut alun perin tutkimuksen teon pariin.”
 

Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

“Haluaisin kokeilla valmistaa surffilautoja kaikista mahdollisista tutkittavissa olevista materiaaleista. On tärkeää tutkia, miten erilaiset materiaalit toimivat käytännössä. Hyvä lainelauta on kestävä, kevyt ja värähtelee käytössä oikealla tavalla. Vain kokeilemalla ja materiaaleja kehittämällä voi selvittää, miten nämä ominaisuudet toteutuvat ekologisemmissa materiaaleissa.”
 
KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.


Tutkija Anastasia Koivikko haluaa tuoda pehmeät ja ketterät robotit leikkaussaleihin

“Pehmeät robotit saavat usein inspiraationsa luonnosta. Esimerkiksi mustekalat voivat tehdä todella tarkkoja liikkeitä ja jopa muuttaa kokoaan tarpeen mukaan. Pehmeistä silikoneista tai kumeista valmistettu robotti voisi toimia samaan tapaan. Leikkauksessa se yltäisi ihmisvartalon pieniin onkaloihin turvallisesti vahingoittamatta pehmeitä kudoksia. Pehmeät robotit voisivat auttaa tekemään leikkauksista vähemmän invasiivisia, eli sellaisia, joissa ihmiseen tehdään mahdollisimman pieni viilto.

Pehmeillä roboteilla on muitakin käyttötarkoituksia. Terveydenhuollossa niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kuntoutuksessa. Halvaantuneen raajan kuntouttaminen pehmeältä tuntuvan robotin kanssa olisi ihmiselle miellyttävämpää kuin kontakti kovapintaisen robotin kanssa.

“Pehmeistä silikoneista tai kumeista valmistettu robotti voisi toimia mustekalan tapaan: se voisi tehdä todella tarkkoja liikkeitä ja muuttaa kokoaan tarpeen mukaan.”

Olen mukana apulaisprofessori Veikko Sariolan tutkimusryhmässä, joka tutkii pehmeiden robottien lääketieteellisiä sovelluksia. Pääsin tutkimusryhmään opiskeluaikoina tutkimusapulaiseksi, sillä aihe kiehtoi minua jo silloin. Tällä hetkellä ryhmämme pureutuu erityisesti pehmeiden robottien valmistusmenetelmien kehittämiseen, sillä nykyiset perinteisten robottien tuotantomenetelmät eivät sovellu pehmeiden robottien valmistamiseen. Kehitämme myös uudenlaisia antureita, sillä nykyiset kovat anturit eivät sovi pehmeisiin robotteihin.

Tutkimuksemme on merkittävä, koska ala on suhteellisen uusi. Kaupallisia sovelluksia ei ole vielä syntynyt etenkään lääketieteen käyttöön. Pehmeitä robotteja valmistetaan lähinnä laboratorioissa, ja askel kohti massatuotantoa on vielä ottamatta.

Robotiikka kehittyy jatkuvasti myös muilla aloilla, mikä on loistava asia. Yleisen kehityksen avulla pääsemme lähemmäs päämääriämme myös lääketieteellisessä tekniikassa.”

 

Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

“Todella olennainen askel alan tutkimuksessa on bioyhteensopivuuden tutkiminen. Bioyhteensopivuudella tarkastellaan sitä, soveltuuko jokin materiaali yhteen elimistön solujen ja kudosten kanssa. Vielä ei ole päästy tutkimaan, miten eläimen tai ihmisen kudos reagoi pehmeisiin robotteihin. Sen tutkiminen on välttämätöntä, jotta pehmeitä robotteja voitaisiin oikeasti hyödyntää hoitotyössä.”

Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

“Palasin keväällä Saksasta, jossa olin seitsemän kuukautta tutkijavaihdossa. Vaihtokohteeni oli Max Planck Institute for Intelligent Systems. Olin mukana Physical Intelligence -ryhmässä, jossa tutkittiin erityisesti mikro- ja millirobotiikkaa. Ryhmän kanssa oli todella mielenkiintoista työskennellä, ja sen johtaja Metin Sitti on alan huippututkijoita. Tutkimusryhmä ottaa työhönsä paljon inspiraatiota luonnosta, mikä antoi paljon ideoita myös omaan tutkimukseen.”

Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

“Jos saisin suuren summan tutkimusrahaa, kohdistaisin sen testausvaiheeseen. Testaus vaatii aina paljon rahaa ja aikaa. Matkaa on vielä, sillä ennen eläimillä testaamista ja kliinisiä kokeita on tehtävä valtavasti muunlaisia testejä ja varmistuttava robottien turvallisuudesta.”

Mistä kannattaa etsiä, jos pehmeistä roboteista haluaa oppia lisää?

Helsingin Sanomissa oli artikkeli Yhdysvalloissa kehitetystä “robotti-ihosta”, jonka avulla voidaan saada liikkeelle mitä erilaisimpia esineitä. Iho on valmistettu joustavista lakanoista.

Vaikutusvaltainen tiedejulkaisu Nature on koonnut yhteen tietoa pehmeästä robotiikasta erilaisista näkökulmista. Laajaan joukkoon artikkeleita voit tutustua Naturen Soft robotics -sivulla.”

 

KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.


Tutkija Mira Valkonen soveltaa koneoppimista kudosnäytteiden tutkimiseen

“Patologit ovat Suomessa usein ylityöllistettyjä, mutta erityisen kriittinen tilanne on kehittyvissä maissa. Esimerkiksi joissakin Afrikan valtioissa saattaa olla vain yksi patologi Suomen väestön kokoista ihmismäärää kohden. Koneoppimisen avulla hoitoa ja ammattitaitoa voitaisiin viedä myös näille alueille.

Koneoppimisen mahdollisuudet digitaalipatologiassa kiinnostavat minua myös tutkimuksellisesti. Erityisesti minua kiehtoo niiden soveltaminen syöpätutkimuksessa. Patologi tekee näytteestä aina oman tulkintansa. Olisi kiinnostavaa nähdä, voiko koneoppimisen avulla löytää suuresta datamäärästä uutta tietoa. Olisiko mahdollista löytää esimerkiksi uusia prognostisia markkereita, joiden perusteella diagnooseja tehdään?

“Tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvän hypen takana
on paljon potentiaalia.”

Kiinnostuin tekniikan ja lääketieteen yhdistämisestä jo opiskeluaikana. Opiskelin Tampereen teknillisessä yliopistossa lääketieteellisen tekniikan linjalla, jossa perehdyin muun muassa signaalinkäsittelyyn. Innostus kantoi jatko-opintoihin asti, ja nykyisin työstän väitöskirjaani koneoppimisen mahdollisuuksista digitaalipatologiassa. Tutkin, miten koneoppimiseen pohjautuvaa kuva-analyysiä voitaisiin soveltaa mikroskooppikuvien analysointiin.

Olen tällä hetkellä mukana dosentti Pekka Ruusuvuoren vetämässä biokuvainformatiikan tutkimusryhmässä, jossa tutkitaan muun muassa samoja asioita kuin väitöskirjassani, koneoppimisen hyödyntämistä digitaalipatologiassa. Maaliskuussa lähden Cambridgen yliopistoon tutkijavaihtoon, missä työskentely painottuu geenitutkimuksen ja kuva-analyysin yhdistämiseen. Cambridgessä yritän löytää työkaluja siihen, miten neuroverkkoihin perustuvien syväoppivien mallien päätöksiä pystyttäisiin linkittämään biologiaan.

Tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyy tällä hetkellä paljon hypeä. Hypen takana on kuitenkin paljon potentiaalia. Datan määrän lisääntyessä myös teknologiaa pystytään kehittämään uudella tavalla. Pitää kuitenkin muistaa, että koneoppiminen on vain yksi hyödyllinen työkalu, ei kaikkea ratkaiseva voima.”

 

1. Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

Neuroverkkoihin perustuvia syväoppivia malleja pitäisi ymmärtää nykyistä paremmin. Tarvitsemme lisää tietoa siitä, miksi koneoppimismalli tekee juuri tietyn päätöksen ja mihin mallin tekemät päätökset perustuvat. Lääketieteen alalla tämä tarkoittaa sitä, että syväoppivia malleja ymmärretään entistä paremmin biologian näkökulmasta.

2. Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

Tieteelliset konferenssit avartavat ja motivoivat aina. Niistä saa helposti käsityksen siitä, mitä omalla alalla tapahtuu. Lokakuussa 2017 osallistuin teknisten alojen konenäkökonferenssiin Venetsiassa. Siellä oli kiinnostavaa nähdä, miten konenäkö on kehittynyt riippumatta siitä, mitä dataa käytetään. Oman alan tietoutta keräsin digitaalipatologian konferenssissa Helsingissä viime kesänä. Kummastakin tapahtumasta sai valtavasti uutta intoa omaan tutkimukseen.

3. Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

Haluaisin nähdä, että kaikki olemassa olevat menetelmät saataisiin terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön. Lääketieteessä käytäntö tulee aika kaukana tutkimuksen perässä, sillä ala on niin säädelty. Siksi haluaisin vauhdittaa sitä, että hyvät käytännöt saataisiin leviämään entistä paremmin.

 

KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.


Sosiaalipsykologi Johanna Nurmi tutkii terveyssovellusten voimaa

“Maailmassa on satoja tuhansia älypuhelinsovelluksia, jotka pyrkivät auttamaan ihmisiä terveytensä parantamisessa. Sovelluksilla on lukuisia käyttötarkoituksia aina liikuntaan kannustamisesta diabeetikon verensokerin tarkkailuun. Suurin osa sovelluksista on kuitenkin suunnattu ihmisille, joille esimerkiksi liikunta on luontevaa tai älypuhelimen käyttäminen helppoa. Paljon vähemmän on olemassa sellaisia sovelluksia, jotka tukisivat epämotivoituneita liikkujia tai ihmisiä, jotka arastelevat älypuhelimen käyttöä. Se on harmi, sillä juuri he tarvitsisivat tukea eniten.

Siksi olen onnellinen, että saan olla mukana kehittämässä Precious-sovellusta. Sovellus auttaa käyttäjää kohti terveellisiä elämäntapoja pelillistämisen ja motivoinnin keinoin. Olemme kehittäneet sovellusta isossa EU-hankkeessa, jossa on mukana eri alojen tutkijoita muun muassa Itävallasta, Ranskasta ja Belgiasta. Mukana on esimerkiksi pelillistämisen asiantuntijoita, sensoriteknologian osaajia ja ravitsemustieteilijöitä. Monitieteisyys innosti minut hakemaan mukaan projektiin.

Oma alani on sosiaali- ja terveyspsykologia, ja minua kiinnostaa erityisesti käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Motivaation tutkiminen on kiinnostavaa, sillä motivaation luomiseen on olemassa todella moninaisia keinoja. Toiset niistä tehoavat paremmin kuin toiset.

“Ihminen on valmiimpi muuttumaan,
kun motivaatio ei tule ulkoapäin.”

Syyllisyys ja häpeä toimivat pitkällä aikavälillä huonosti, kun taas ihmisen arvoihin ja identiteettiin perustuvat kannustimet edistävät motivaatiota. Siksi olemme perustaneet Precious-sovellusta motivoivan haastattelun menetelmään. Motivoivassa haastattelussa ihmisiltä kysytään asioista, jotka ovat heille tärkeitä, ja pohditaan, miten ne voisi saavuttaa. Ihminen on valmiimpi muuttumaan, kun motivaatio ei tule ulkoapäin.

Terveyssovellusten kentällä on tapahtumassa suuri muutos, kun siirrymme mekaanisesta mittaamisesta kohti vuorovaikutusta. Emme tyydy enää vain laskemaan askeleita tai tarkastelemaan sykettä. Sovellukset keräävät monipuolista dataa käyttäjistä, ja palveluista tulee entistä räätälöidympiä. Myös tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia yksilöiden henkilökohtaiseen tukemiseen.

Siksi tulevaisuudessa on äärimmäisen olennaista pystyä yhdistämään eri alojen asiantuntemusta. Kun teknologia muuttuu vuorovaikutteisemmaksi, siitä tulee entistä henkilökohtaisempi osa arkea. Tekoälyä on tutkittava sosiaalisista ja käyttäytymistieteellisistä näkökulmista.”

 

1. Mitä alallasi pitäisi tutkia seuraavaksi? Miksi?

“Meidän pitäisi ehdottomasti keskittyä siihen valtaisaan yksilöllisen datan määrään, jota ihmisistä on saatavilla. Kun ajatellaan käyttäytymisen muutosta, tuo data voi auttaa meitä siirtymään eteenpäin ryhmäkeskiarvojen tutkimisesta. Voimme paneutua yksilölliseen käyttäytymisen muutokseen.”

2. Mikä tai kuka on viimeksi avartanut mieltäsi tutkimuksen saralla?

“Olen keskustellut viime aikoina teknologiajättien tutkijoiden kanssa. Google Deep Mindin, Amazonin ja Microsoft Researchin tutkijat ovat kertoneet millaisia mahdollisuuksia big data meille luo. Samalla eettiset kysymykset ja turvallinen datankäsittely ovat yhä enemmän keskustelun aiheena. Toisaalta tutkimusryhmät, joissa olen mukana, ovat niin kovatasoisia, etten lakkaa hämmästelemästä  ihmisten osaamista.”

3. Minkä villin unelman tahtoisit tutkimustyössä toteuttaa, jos raha ei olisi este?

“Rakentaisin chat-robotin, joka kykenisi oikeasti luontevaan vuorovaikutukseen. Ihmisten välinen vuorovaikutus on toki aina tarpeellista ja tehokkainta, mutta emme pysty tukemaan kaikkia vaikeissa tilanteissa. Siksi tällainen chat-robotti voisi olla todella hyödyllinen apu tulevaisuudessa.”

Seuraa avartajaa Twitterissä: @JohannaNurmi1

KAUTEn Avartajat-juttusarjassa esitellään säätiön rahoittamien tutkijoiden uusia ja mielenkiintoisia tutkimusavauksia. Sarjan jutut tarjoavat tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin ilmiöihin kaupallisten ja teknillisten tieteiden aloilta.