KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön vesitekniikan tutkimuksen apurahapäätökset on tehty

KAUTE-säätiön Niilo V. ja Lauri N. Santasalon rahaston ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimukseen keskittyvä apurahahaku järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hakuun tuli yhteensä 24 hakemusta, joissa haettiin yhteensä noin 628 000 euroa rahoitusta. 

Apurahoja myönnettiin haussa yhteensä 132 000 euroa kuudelle tutkijalle. Päätöksissä painottui tänä vuonna puhtaan veden ja juomaveden puhdistuksen tutkimus. Santasalon rahasto myönsi 22 000 euron apurahan vuoden työskentelyjaksolle Anjan Debille juomaveden puhdistukseen liittyvään teknologiseen kehitykseen Helsingin yliopistoon sekä Kevin Lyonsille Oulun yliopistoon pohjavesikaivojen juomaveden laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkimukseen. 

Erkki Paasikiven säätiö myönsi neljälle tutkijalle 22 000 euron apurahan.  Apurahat myönnettiin juomaveden puhdistukseen liittyviin tutkimusaiheisiin Parminder Kaurille ja Burcu Sayinlille Aalto-yliopistoon sekä Shelmith Theurille Tampereen yliopistoon. Lisäksi Mohammad Bhuyanille myönnettiin apuraha pintaveden puhdistukseen liittyvään tutkimukseen Oulun yliopistoon.

Puhtaan veden riittävyys on yksi tulevaisuuden suurimpia haasteita. Siksi haluamme tukea erityisesti puhtaan veden tutkimista ja puhdistustekniikoiden kehittämistä. Suomessa on todella korkealaatuista vesitekniikan tutkimusta, jolle on myös kansainvälistä kysyntää. Apurahaa saaneiden hakemuksissa näkyi selkeä intohimo alaa kohtaan ja näkemys siitä, miten alan tutkimusta viedään eteenpäin”, kertoo Santasalon rahaston puheenjohtaja Tuomas Santasalo.

Yhteisellä apurahahaulla KAUTEn kanssa teimme rahoituksen hakemisen entistä helpommaksi vesitekniikan tutkijoille. Saimme hakuun runsaasti laadukkaita hakemuksia, ja KAUTEn asiantuntijaneuvoston lausunnot tarjosivat hyvän pohjan  päätösten tueksi”, kertoo Erkki Paasikiven säätiön puheenjohtaja Kristiina Paasikivi.

KAUTEn ja Erkki Paasikiven säätiön yhteinen vesitekniikan tutkimuksen apurahahaku on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain. Tavoitteena on taata rahoituksen jatkuvuus erityisesti nuorten tutkijoiden tutkimushankkeille ja kannustaa tutkijoita myös kansainvälisten verkostojen rakentamiseen.

 


KAUTEn apurahapäätökset on julkaistu – apurahoja erityisesti digitalisaation ja kestävän kehityksen tutkimukseen

KAUTE-säätiö sai kevään yleisessä apurahahaussa yhteensä 315 hakemusta. Haetun rahoituksen suuruus oli 4,4 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle yhteensä 283 600 euroa.

Vuosikymmenen ensimmäiseen apurahahakuun lähetetyissä hakemuksissa korostuivat kestävän kehityksen ja digitalisaation teemat. Myös rahoitusta saaneissa hankkeissa painotus näkyy selvästi.

Apurahaa myönnettiin tutkimuksille, jotka pureutuvat muun muassa ihmisen ja tekoälyn väliseen yhteistyön, uusiutuvan energian järjestelmiin sekä virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen vähittäiskaupassa.

Säätiö myönsi lisäksi jatkorahoitusta tutkijoille, jotka ovat saaneet säätiöltä aiemmin apurahaa.

“Tänä vuonna hakemusten taso oli erittäin korkea. KAUTE on selvästi noussut keskeiseksi säätiöksi, jolta perus- ja soveltavan tutkimuksen huippuhakijat etsivät rahoitusta”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Suominen.

Tutustu myönnettyihin apurahoihin


KAUTEn apurahahaun tulokset julkaistaan kesäkuussa

Suurin osa hakemuksista, 166 kappaletta, oli kauppatieteiden aloilta, 130 kappaletta teknillisten tieteiden aloilta ja 19 muilta aloilta.

Apurahoja haettiin tänä keväänä yhteensä hieman yli 4,3 miljoonaa euroa. Määrä pieneni noin 14 prosenttia vuodesta 2019, jolloin apurahoja haettiin yhteensä 5,1 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna apurahahaun yhteydessä hakijoilta kysyttiin palautetta haun toteutuksesta. Kyselyyn saatiin 126 vastausta. Saimme kiitosten lisäksi myös kehitysehdotuksia haun sujuvoittamiseksi. Avoimissa vastauksissa esitettiin esimerkiksi toiveita hakulomakkeen ohjeistuksen selkeyttämisestä. Pyrimme kehittämään apurahahakua saamamme palautteen perusteella.

Apurahahaun päätökset julkaistaan kesäkuun 2020 alussa. Kiitos kaikille hakuun osallistuneille ja palautetta jättäneille!


Vuoden 2019 apurahapäätökset on julkaistu

KAUTE-säätiön vuoden 2019 yleiseen apurahahakuun saapui kaikkiaan 363 hakemusta, ja apurahoja haettiin yhteensä 5,1 miljoonan euron edestä. Yleisessä haussa myönnettiin apurahoja 53 hakijalle, mikä vastaa 15 prosenttia hakijoista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 606 200 euroa, mikä on 12 prosenttia haettujen apurahojen määrästä.

Yleisen apurahakierroksen lisäksi säätiö myönsi rahoitusta kansainvälisiä tutkimusvaihtoja tukevassa Tutkijat maailmalle -ohjelmassa sekä tohtoreita ja yrityksiä yhdistävässä Post Docs in Companies -ohjelmassa.

Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia!

Tutustu kevään apurahapäätöksiin